Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.05.2018
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ

Община Враца съвместно с Община Мездра подготви проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ - Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда” 2014-2020 г. Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци за региона на общините Враца и Мездра чрез осигуряване на допълнителен капацитет чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. В действащото регионално депо за битови отпадъци се планира изграждане и експлоатация на компостираща инсталация с капацитет 7200 т/год. и въвеждане на система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число 574 контейнери с вместимост 1,1 куб.м и 4 сметоизвозващи машини.

Социалната приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на потребностите на местното население. В тази връзка е направено проучване на нагласите на живеещите в къщи с двор в общините Враца и Мездра към разделно събиране на зелени битови отпадъци. Данните от проведените интервюта свидетелстват, че осигуряването на достатъчно добра инфраструктура за разделно събиране е от първостепенно значение, то да се превърне в устойчива практика. Потенциалният генериран отпадък ще благоприятства функционирането на предвидената инсталация. Акцентът на проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и промяна в поведението на хората.

С изграждането на компостиращата инсталация ще се удължи експлоатационния срок на депото за битови отпадъци. Прилагането на разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци ще допринасе в максимална степен за намаляване на количествата депонирани отпадъци, чрез отклоняването на полезните компоненти от общия поток битови отпадъци и превръщането им в полезни суровини за рециклиращата промишленост. Освен това, с  прилагане на процеса по компостиране ще се осигурява минимизиране на въздействието на отпадъците върху компонентите на околната среда, като се ограничават значително вредните емисии, генерирани при другите процеси за третиране на биоразградими битови отпадъци. Произведеният от инсталацията компост ще окаже положително влияние върху развитието на земеделието в Региона. Същият може да бъде използван и за ландшафтни дейности и озеленяване на различни общински проекти, както и за други екологични цели – рекултивация и възстановяване на екологично нарушени терени, демонстрационни проекти и др.

Стойността на проекта е 5 960 496, 31 лева, от които 4 503 553,95 лв. (89.98 %) е безвъзмездна финансова помощ и 1 456 942,37 лева е съфинансиране от бенефициента Община Враца и партньора Община Мездра.

#
# # # #