начало » Новини
21.06.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на общественo обсъждане във връзка с изготвен Доклад за проучване и анализ на ефективността на действащите социални услуги на територията на общината от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/. През м. май 2018 г. екипът на института проведе теренно проучване на място и изготви аналитичен доклад с резултатите. Използваните методи за набиране на информация са: интервю с персонала посредством разработени въпросници; преглед на досиета по специално разработена карта за анализ; преглед на бюджет на времето в рамките на пет работни дни от няколко специалисти от услугите; справки, попълнени от ръководителите на услугите за персонала – ръководен, специализиран и помощен, текучество, развитие на персонала - преминали обучения и супервизии; преглед на описание на материалните ресурси; преглед на щатно разписание по услуги, графици на служители и месечни отчети; преглед на финансовото управление на услугите и качеството на предоставянето им.
В резултат от проучването и анализа са направени основни изводи за ефективността и качеството на действащите социални услуги, фиксирани са конкретни нужди и са дадени препоръки и решения за развитието им.
Докладът за проучване и анализ на ефективността на действащите социални услуги на територията на Община Враца е публикуван на интернет страницата на Община Враца:
http://www.vratza.bg/?category=44&sub=795
Общественото обсъждане ще се проведе на 03.07.2018 г. от 17:00 часа в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.
Предложения и становища могат да бъдат направени на email: soc_ml.deinosti@abv.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване на Община Враца в срок до: 02.07.2018 г., 17:00 часа.

С уважение,
МАРИЯ ПОПОВА
За Кмет на Община Враца
Заповед №1124/20.06.2018 г.