Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.07.2018
Търсят се специалисти за работа по нов социален проект

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.009-0019-С01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“ сдружение „Алианс Балкани“ обявява 6 свободни работни позиции със срок на заетост – две години.

Свободни позиции за  психолози, логопед, арт-терапевт, музикотерапевт и кинезитерапевт.

Проект „ОТВЪД ХОРИЗОНТА“ се реализира в партньорство с Община Враца. Неговата основна цел е да допринесе за напредъка на деинституционализацията и социалното приобщаване на деца и младежи в риск чрез прилагане на програми и инициативи в подкрепа на тяхното личностно развитие, умения за самостоятелност, учене и работа.

За да кандидатствате за заемане на свободните позиции е необходимо да подадете автобиография (по образец), както и копия на документи, удостоверяващи образователен ценз и професионален опит.

Документи се подават по електронен път – на e-mail alliance.balkani@abv.bg, в срок до 13 юли 2018 г. (петък).

Подробности относно изискванията за съответните длъжности са поместени в публикуваната обява.

Линк към обявата: alliancebalkani.org/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

#
# # # #