Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.09.2018
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

  

Община Враца подаде за оценка проект по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Неговата основна цел е осигуряване на ефективна социална инфраструктура,  предназначена за предоставяне на нови качествени резидентни социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в община Враца. Обхвата на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез извършване на строителство, обзавеждане и оборудване на сграден фонд за създаване на 2 Центъра за грижа за лица с психични разстройства, 1 Център за грижа за лица с умствена изостаналост и 1 Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване съгласно Картата на резидентните услуги.

Изграждането на инфраструктура за предоставяне на социалните услуги е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Целевите групи за двата Центъра за грижа за лица с психични разстройства са 30 лица - 10 от тях, изведени от специализирана институция и 20 лица от общността; за Център за грижа за лица с умствена изостаналост - 15 лица, настанени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци, община Враца; за Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване – 15 лица от общността, включени в списъка на чакащите за ползване на социалната услуга към Дирекция „Социално подпомагане“- Враца.

Успешното продължаване на процеса по деинституционализация чрез осигуряване на резидентни социални услуги ще подобри готовността за социалното включване на лица с увреждания и възрастни хора в община Враца. Стойността на проектното предложение е       2 234 996 лева.

След приключване на проекта, в обновената инфраструктура ще се предоставят социални услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. Числеността на персонала в новите социални услуги ще е съобразена с методическите указания на Агенцията за социално подпомагане. Ще се разкрият 54 нови работни места. Екипите ще включват ръководител, социални работници, трудотерапевти и санитари/болногледачи. За осигуряване устойчивост на новите социални услуги се предвижда кандидатстване с проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.

#
# # # #