Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.10.2018
Ресурсна обезпеченост на училища и детски градини в община Враца

Ресурсна обезпеченост на училища и детски градини в община Враца

          През учебната 2018/2019 г.  ресурсното подпомагане в училищата на територията на община Враца се извършва освен от специалистите от Регионалния център /Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование/, който организационно и методически подпомага детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, така и от специалисти, назначени на щат в училищата, според необходимостта и по преценка на екипите. Удовлетворяващо е, че броят на специалистите, които подкрепят учениците се увеличава и те в момента са, както следва:

·       10 ресурсни учители

·       7 логопеди

·       2 психолози

·       7 педагогически съветници

             От стартирането на настоящата учебна година ресурсното подпомагане в детските градини на територията на община Враца също е променено, в полза на децата. До миналата година децата, посещаващи детските учебни заведения, бяха обслужвани в 4-те логопедични кабинета, изградени в: ДГ „Слънце“,  ДГ „Радост“, ДГ„Брезичка“ и ДГ„Единство, Творчество, Красота“.

Новото е, че логопедите вече работят по график във всички детски градини и родителите няма да бъдат ангажирани да водят децата си до кабинет, разположен в друга сграда. Назначен е и първия психолог. От 2019 година психолозите ще са 2 щата и по график ще обслужват всички детски градини.

#
# # # #