Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.12.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ПО ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВРАЦА

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПО ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

Община Враца изпълнява пет проекта, които са част от Инвестиционната програма на община Враца:

1.      Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.019-0001-C01 на 04.10.2017 г.;

2.      Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0002-C01, сключен на 02.05.2017 г.;

3.      „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“ ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0003-C01, сключен на 02.05.2017 г.;

4.      „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“  ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0004-C01, сключен на 02.05.2017  г.

5.      Проект „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца, ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0005-C01, сключен на 02.05.2017 г.;

 

Необходими са средства в размер до 1 403 084 лева, за обезпечаване на допълнителни строително-монтажни работи на обектите на интервенция.

Необходимият паричен ресурс ще се осигури от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

След проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за допълнително финансиране са:

1.      Максимален размер на дълга –  до 1 403 084 (до един милион четиристотин и три хиляди и осемдесет и четири);

2.      Валута на дълга – лева;

3.      Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

4.      Условия за погасяване:

4.1.  Срок на погасяване – до 58 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

4.2.  Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

5.      Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

6.      Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

7.      Погасителна схема – същата ще бъде изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е усвояване до м. април 2019 г., погашение до м. януари 2024 г.

8.      Място и дата на провеждане на обсъждането:

8.1.  Общественото обсъждане ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3, срещу МДТ Враца);

8.2.  Общественото обсъждане ще се проведе на 27.12.2018 г. от 17:00 часа.

 

При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 02.01.2019 г. и ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3, срещу МДТ Враца), от 17:00 часа.

 

Каня местната общност на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на допълнително финансиране на проекти от Инвестиционна програма на Община Враца.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца

#
# # # #