начало » Новини
22.03.2019
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ OT ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ- ВРАЦА ЕООД

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

OT ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ- ВРАЦА ЕООД

 

Тролейбусен транспорт – Враца ЕООД и Община Враца като съдлъжник имат намерение за кандидатстване с проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза I – покупка на автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца“

 

Необходими са средства в размер до 3 000 000 лева, за обезпечаване на доставката.

Необходимият паричен ресурс предлагаме да се осигури от „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР). След проведените преговори с Фонда, предлагаме следните финансови параметри на дълга за финансиране на инвестицията:

1.      Максимален размер на дълга –  до 3 000 000 (до три милиона);

2.      Валута на дълга – лева;

3.      Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за финансов лизинг със затворен край;

4.      Условия за погасяване:

4.1.  Срок на погасяване – до 84 месеца (7 години);

4.2.  Източници за погасяване на главницата – от средства на лизингополучателя Тролейбусен транспорт- Враца ЕООД;

5.      Максимален лихвен процент:

По отношение на средствата на ОТП Лизинг: РЛП +4,25% год., но не повече от +4,25% год.

По отношение на средствата, осигурени от Фонда: Лихвата е равна  на 1/20 от лихвата, дължима по средствата на ОТП Лизинг или лихва в размер на не повече от 0.21%.

Краен лихвен процент- 1,87% годишно.

6.      Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР) и Управляващата банка;

7.      Погасителна схема – същата ще бъде изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е усвояване до м. април 2019 г., погашение до м. юли 2026 г.

8.      Място и дата на провеждане на обсъждането:

8.1.  Общественото обсъждане ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3, срещу МДТ Враца);

8.2.  Общественото обсъждане ще се проведе на 29.03.2019 г. от 17:00 часа.

 

При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 03.04.2019 г. и ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3, срещу МДТ Враца), от 17:00 часа.

 

Каня местната общност на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на финансиране на проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза I – покупка на автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца“.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца