начало » Новини
09.05.2019
Община Враца ще осигурява здравно-социална грижа на 220 възрастни хора и лица с увреждания

Община Враца ще осигурява здравно-социална грижа на 220 възрастни хора и лица с увреждания

            На официална церемония в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община Враца Калин Каменов и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ заместник-министър Зорница Русинова, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 523 131 лв. Той е за изпълнение на проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“.

            Чрез дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот на 220 лица и ще се осигури заетост в сектора на здравно-социалните услуги на 37 жители на Община Враца. Целеви групи по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства и служители на доставчици на социални и здравни услуги.

            Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

            Проектните дейности са свързани с подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители и провеждане на процедурите, ремонт на подходящи помещения и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната услуга, подбор и назначаване на екип за управление на Център за предоставяне на услугата Патронажна грижа и на екип за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, кандидатстване, оценка и подбор на кандидатите да ползват патронажна грижа, обучение и супервизия на персонала и предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

            Чрез изпълнението на проекта ще се повиши информираността на местната общност относно възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” за подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания.

            Финансирането на проекта е по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Срокът за изпълнение е 18 месеца, а предоставянето на интегрираните услуги - 12 месеца.