Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.06.2009
Кметът на община Враца издаде Заповед за забрана на къпането в неохраняваните водоеми - язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи на територията на Община Враца

Със заповед на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов от 26 май 2009 г. къпането в неохраняеми язовири, реки, напоителни канали и изкуствени езера на територията на общината е абсолютно забранено.

Водоемите, които попадат под забрана за къпане са общо 26 на брой в 15 населени места. В това число – реките Лева и Скът, язовирите във Враца и селата Вировско, Тишевица, Баница, Горно Пещене, Косталево, Голямо Пещене, Девене, Три кладенци, Власатица, Лиляче, Бели извор, Чирен, както и открития канал “Алпийски дом”, открития канал “Скакля”, езерото “Чайка” и водоемът “Тиганчето”(с. Чирен).

Изпълнението на заповедта се възлага на кметовете на кметства, които трябва да я поставят на видни места в селата и около водните басейни, както и да я предоставят на стопаните и наемателите на водните обекти.

На кметовете на населени места е разпоредено да създадат организация за обезопасяване на водните обекти осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на инциденти във водните басейни.

 

 

З А П О В Е Д

 

№ 677

от 26.05. 2009 г.

 

На основание:Чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с Наредбата за водо-спасителната дейност и обезопасяване на водните площи ДВ бр.65/96г. и чл.1,2,3 от Наредба №11/25.02.2002г. на Министерски Съвет за качеството на водите за къпане.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Забранявам къпането на населението от Община Враца в не охраняваните - язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи на територията на Община Враца.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Кметовете на населени места в Община Враца.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението, като се постави на всички видни места, както и да се връчи на стопаните, наемателите на водните обекти на територията на Община Враца по реда на ГПК и чрез средствата за масова информация.

На основание Чл.60 ал1 от АПК с оглед осигуряване на живота или здравето на гражданите, допускам предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок по реда на АПК пред АС.

 

Кмет: инж.Т.Младенов

 

ТАБЛИЦА

на язовири, реки и напоителни канали както и изкуствени езера

в Община Враца, забранени за къпане съгласно заповедта

 

Язовири, реки напоителни канали, изкуствени и естествени езера

Населено място

1

Дъбника

Враца

2

Омарски геран

Вировско

3

Енева

Тишевица

4

Под кръста

Тишевица

5

Кираджията

Баница

6

Мраморчица

Горно Пещене

7

Косталево

Косталево

8

Лесконож

Голямо Пещене

9

Девене

Девене

10

Трикладенци

Трикладенци

11

Агов дол

Власатица

12

Лиляче

Лиляче

13

Влашки дол

Б.извор

14

Кални дол

Вировско

15

Уменкьовец

Баница

16

Чирен

Чирен

17

Р.Скът

Горно Пещене

18

Р.Лева

Враца

19

Открит канал “Алпийски дом”

Враца

20

Откр.канал “Скакля”

Враца

21

Езеро “Чайка”

Враца

22

Водоем “Тиганчето”

С.Чирен

23

“Върбица”  I, II, III

С. Върбица

24

Р.Лева

Преминаваща през населените места в Община Враца

25

Желязковец с.Баница

26

Кълни дол с.Вировско

 

П. Ганчовска

#
# # # #