Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.07.2019
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Имам удоволствието да Ви поканя за участие в публично представяне и обсъждане на подготвяното проектно предложение „Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“. Обектът на интервенция се намира в гр. Враца на адрес: бул. “Васил Кънчов“ 2Б (кад. район 1008, Зона – Трета, ж.к. „Хранително-вкусова зона“).
    Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Враца. Той ще се финансира по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” - приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
    Основна цел на проектното предложение, обект на обсъждането, e осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Дейностите, които се предвиждат в проектното предложение, включват извършване на СМР за преустройство, обновяване  и оборудване на 30 апартаменти, общинска собственост, в социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението. В жилищната сграда на бул. “Васил Кънчов“ 2Б  се планира да се изгради пожаробезопасна стълба и да се осигури достъпна среда чрез рампа и асансьор.
    Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2019 г. от 17:00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.
    По време на обсъждането на обществеността ще се представи информация относно основните цели и дейности при реализиране на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, като целта е  да се постигне конструктивен диалог между всички заинтересовани страни за постигане на оптимални резултати.
Вашето участие е важно за нас! Заповядайте!

КАЛИН КАМЕНОВ
Кмет на Община Враца