начало » Новини
12.09.2019
О Б Я В Л Е Н И Е - Проект № BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“