Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.10.2019
Продължават дейностите на успешен проект във Враца

            Удължава се срокът, в който Община Враца ще продължи да предоставя  услуги чрез реализиране на дейностите по Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектът трябваше да приключи на 31 декември 2019 г., но с решение на Комитета по наблюдение на Оперативната програма, е увеличен общият ресурс по схемата BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца до края на периода на операцията, а именно до края на 2020 година.

            На 11.10.2019 г. между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Враца беше подписано допълнително споразумение, по силата на което срокът за реализиране на проектните дейности се удължава с още 12 месеца и на Община Враца се предоставят допълнителни средства в размер на 267 372 лв.

            С така извършените корекции, крайният срок за реализиране на услугите е 31 декември 2020 г., а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 092 497,58 лв.

            Както вече е известно, целевите групи, към които са насочени дейностите по проекта са: деца от 0 до 7 години и техните родители от уязвими групи, в частност ромската общност, социално слаби, здравно неосигурени, безработни, хора с увреждания, получаващи социални помощи, самотни родители и др., както и децата с увреждания.

От началото на стартиране на проектните дейности (август 2016 г.) до момента над 700 деца и техните семейства са получили помощ и подкрепа от услугите, реализирани, както в Общностния център за деца и семейства, така и на терен в домовете на потребителите.

Центърът ще продължи да бъде за своите ползватели от общността истински топъл и уютен втори дом, в който срещат разбиране, подкрепа и надежда.

 

 

#
# # # #