начало » Новини
11.12.2019
З А П О В Е Д № 2109 от 06.12.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 2, т. 4 от Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца на ОбС – Враца, във връзка с чл. 9, чл. 35, чл. 48, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с цел недопускане на инциденти и злополуки по време на предстоящите коледни и новогодишни празници на територията на Община Враца,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. В периода от 16 декември 2019 г. до 07 януари 2020 г. да се засили контрола върху търговията, транспортирането, съхранението и употребата на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Община Враца с оглед стриктно спазване разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

2. Забранявам провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на жилища в интервала от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 06.00 ч., с изключение на коледните и новогодишните дни.

3. При организиране на публични и масови увеселения, културни, спортни и други мероприятия, предварително да се уведоми кмета на общината, респ. кметовете на кметства или кметските наместници, както и Районно управление към ОД на МВР – Враца.

4. Собствениците и управителите на увеселителни заведения да предприемат необходимите мерки за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите по време на коледните и новогодишни празници.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на Глава девета от ЗОБВВПИ и Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца.

Настоящата заповед да се разпространи чрез средствата за масова информация.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Враца и на Началника на Районно управление към ОД на МВР - Враца.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените лица за сведение и изпълнение.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца