Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.12.2018
Проект: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)

Община Враца приключи успешно изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е подписан на 02.05.2017 г. Стойността му е 3 999 994 лв., като безвъзмездната помощ е 100 % от оперативната програма. За изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/ дейностите бе сключен договор с фирма „Инекс Трейд“ ЕООД – Враца. Авторският надзор се извърши от фирмата изготвила работния проект – „Кодас Консултинг“ ЕООД, а строителният надзор бе упражнен от „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД.

Сградата на общинска администрация Враца е една от най-посещаваните публични административни сгради в града. Внедряването на мерки за енергийна ефективност, извършените ремонтни дейности и мерките за осигуряване на достъп за хора с увреждания ще допринесат за модернизиране на сградния фонд, създаване на приветлива и ефективна среда, привеждане на  административна сграда на Община Враца и Концертна зала (Представителната зала) в съответствие с предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване, при спазване изискванията на действащото законодателство в Република България. Енергопотреблението на сградата при стартиране на дейностите бе клас „Е“. Класа на енергопотребление на сградата след изпълнение енергоспестяващи мерки (ЕСМ) достигна клас „B”. Мерките за енергийни спестявания са реализирани от: топлоизолиране на външните стени; топлоизолация на покрив; топлоизолация на под над въздух; подмяна на дограми; подмяна на осветителни тела; реконструкция на вентилационна система; подмяна на вътрешна отоплителна инсталация. Анализираните в енергийно обследване енергоспестяващи мерки са икономически рентабилни, предвид постигнатите срокове на изплащане и откупуване. Енергоспестяващите мерки, оценени в доклада от извършеното енергийно обследване осигуряват топлинен комфорт в сградата, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия.

Устойчивото развитие включва екологичните, социалните и икономическите измерения на развитието. Дейностите на проектното предложение са свързани както с подобряване на социалната и работна среда, така и с постигане на икономии от намалено енергопотребление, което от своя страна има екологичен ефект. Реализирането на проектните дейности решава трайно проблеми, свързани с неудовлетворително състояние на административна сграда на Община Враца от гл. т. на енергийна ефективност, остаряла техническа осигуреност, стари и неработещи инсталации, лош външен вид, нефункционални пространства. Изпълнението на проекта доведе до по-висока енергийна ефективност, пряко за намаляване на крайното енергийно потребление в обществената сграда, както и подобри мобилността на хората с увреждания. Постигнатата икономия от намалените разходи на енергия след осъществяване на енергоспестяващите мерки се отрази благоприятно на общинския бюджет.

Строително-ремонтните дейности включваха:

·      мерките по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на административна сграда на Община Враца  и концертна (представителна зала) - съгласно Техническия паспорт на сградата, част "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа";

·      мерки  за  енергийна  ефективност,  които  са  предписани  като задължителни  за  сградата  в  обследването  за  енергийна  ефективност  на   административна сграда на Община Враца;

·      съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;

·      мерки, насочени към подобряване на достъпа на хора с увреждания до административна сграда на Община Враца , в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране,  изпълнение  и  поддържане  на  строежите  в  съответствие  с  изискванията  за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Концертната зала е част от процеса на реконструкция на целия сграден комплекс, при който тя бе ремонтирана изцяло. Подменени се стенни и таванни облицовки, зрителски столове и апаратурата на залата. Поставени са стенни облицовки с подходящи акустични свойства, озвучителна апаратура и окабеляването за същата. В залата има оформена сцена, която е запазена. Акустичната обработка на помещението включва подбора на всички звукопоглъщащи повърхности в помещението.

#
# # # #