начало » Новини
22.07.2009
създаден е "ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИТЕ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ"

        В изпълнение на Закона за управление на етажната собственост (В сила от 01.05.2009 г., Обн. ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г.) Ви съобщаваме, че е създаден ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИТЕ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, които се намират на територията на община Враца.

        

Вписването в регистъра се извършва въз основа на заявление, което се внася в „Център за административно обслужване” при Община Враца от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост.

                                       Заявлението можете да изтеглите и от Тук

В регистъра се вписват данни за:

1. сградата или отделния вход - местонахождение, идентификатор, година на построяване, вид на строителната система, брой етажи, разгъната застроена площ, брой самостоятелни обекти в сградата;

2. формата на управление - общо събрание или сдружение на собствениците;

3. управителния орган - вид, състав, мандат, адреси и телефони за връзка на членовете на управителния съвет (управителя).

 

Към заявлението за вписване (по образец) се прилага горепосочената информация, необходима за попълване на данните в регистрационната карта.

 

Достъп до данните в регистъра имат управителният съвет (управителят) и контролният съвет (контрольорът) относно представляваната от тях етажна собственост, длъжностни лица от общинската администрация, както и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

 

Редът за водене и образецът на регистъра са указани в Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (Обн. ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г.).

 

        

                                                                           КМЕТ:

                                                                                     /инж. Тотю Младенов/