начало » Новини
17.09.2009
БИВШ И НАСТОЯЩ КМЕТ НА ИТАЛИАНСКА ОБЩИНА ГОСТУВАТ ВЪВ ВРАЦА

БИВШ И НАСТОЯЩ КМЕТ НА ИТАЛИАНСКА ОБЩИНА ГОСТУВАТ ВЪВ ВРАЦА

Днес в Община Враца се проведе първата партньорска среща на участниците в проект „Между приятели и добри съседи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Специално за нея на тридневно посещение във Враца пристигнаха бившият кмет на италианската община Мел Руджеро Делла Сассе и настоящият кмет Стефано Чеза. Координатор на проекта от българска страна е заместник-кметът Тони Милева. На срещата присъстваха партньорите от общините Козлодуй, Мизия, Мездра, Природен парк „Врачански Балкан”, както и символичния домакин от българска страна изпълняващият длъжността кмет на Враца Светла Кръстева.

Изпълнението на проекта стартира на 10.04.2009 г. съгласно договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Проектът е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

  

Неговата основна цел е ускоряване на туристическото развитие на област Враца, чрез обмен на опит и добри практики със сродни италиански общини. За целеви район са идентифицирани четири общини от област Враца – Враца, Козлодуй, Мездра и Мизия, които притежават туристически потенциал и са партньори по проекта. Целеви групи са представителите на местни и държавни власти и туристическия бизнес от целевия район. Чуждестранни партньори по проекта са община Мел и Провинциален консорциум за обучение Феррара – Италия. Предвидени са семинари, които ще се провеждат на ротационен принцип във всяка една от участващите в проекта български общини, които ще бъдат водени от италианските партньори и ще съдържат най-доброто от италианския опит. Планирани са и учебни посещения на италиански общини за обмен на опит.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разработени и в последствие обобщени за целевия район анализ на туристическия потенциал, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие за разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт. Разработените по проекта материали ще поставят началото на бъдещото планиране и целенасочено развитие на туризма в района.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Между приятели и добри съседи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.