Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.10.2009
ОБЩИНА ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

ОБЩИНА ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

 

ОБЩИНА ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 

 

            Община Враца приключи изпълнението на проект  „Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра” по сключен Договор № 58231-C024 на 29.12.2008 г.. Той е по стартиралата през 2008г. процедура за техническа помощ за подготовка на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. Проектът  е на стойност 118 502 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз и от държавния бюджет на Република България.

            Неговата основна  цел е да осигури необходимите за кандидатстване документи за финансиране на строителните дейности по изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци Враца-Мездра. След проведени процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки се избраха изпълнителите на дейностите по проекта.

            Подготовката на документации за участие в процедура по ЗОП, необходими за избор на ръководител на проект; строител и упражняващ строителен надзор за следващия проект "Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци в общините Враца и Мездра" бе изпълнено от “Акцент Глобал” ЕООД.  Консултанската услуга за разработване  на финансов анализ на инвестиционния проект се осъществи от “РИВ КОМЕРС” ООД – София. Изготвеният документ e необходим за следващия проект "Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци в общините Враца и Мездра" и е изготвен в съответствие с ръководството за анализ на инвестиционен проект по разходи и ползи от Европейската комисия от 2002г.

            Предмет на проекта е и изработения от "Мегалит" ЕООД – София  работен проект за  изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци – Враца и Мездра. Той е възложен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка още преди подписването на настоящия договор, но направените за тази дейност разходи ще се възстановят на общината от настоящия проект.

Благодарение на безвъзмездната финансова помощ, получена чрез процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 за Техническа помощ – отпадъци на оперативна програма   "Околна среда 2007 - 2013г.", Община Враца има подготвен инвестиционен проект, с който може да кандидатства за финансиране на строителството на новите клетки. След осигуряване на финансиране ще последва изграждането на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци. Подобряването и развитието на инфраструктурата за третиране на отпадъци ще се отрази положително върху чистотата и благоустройството в обслужваните населени места и ще окаже цялостно благоприятно въздействие върху околната среда в региона.

*

Този документ е създаден в рамките на проект „Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

#
# # # #