Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.10.2009
Община Враца стартира изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

            От 01.10.2009 г. Община Враца стартира изпълнението на проект „Заедно за по-добър живот” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.04-0184-C0001 сключен между Община Враца и Агенция за социално подпомагане. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

            Основна цел на проекта е социално включване на уязвими и зависими групи чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда и намаляване на риска от зависимост от институционални грижи на територията на община Враца. Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора в община Враца.

            Целевата група обхваща:

- Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират своя бит.

- Самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен или семеен характер не са в състояние сами да организират ежедневието си.

            Общата стойност на проекта е 127 589, 06 лв., а периода на неговото изпълнение е 12 месеца (от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г.).

 

            Във връзка с изпълнението на проекта Община Враца набира заявления на кандидати да ползват и да предоставят социалните услуги включени в проекта – Социален асистент и Домашен помощник.

            Кандидат потребителите е необходимо да подадат: заявление по образец за ползване на услугата /услугите, придружено от ЕР на ТЕЛК или друг медицински документ удостоверяващ здравословно състояние, декларация за доход по образец, копие на лична карта, копие на заглавната страница от амбулаторен картон.

            Кандидат – доставчиците на услугите е необходимо да подадат: заявление по образец за предоставяне на услуга / услуги, придружено с копие на лична карта и на трудова книжка, мотивационно писмо, автобиография, копие на диплом за завършено образование, копие на друг документ удостоверяващ придобит опит в сферата на социалните услуги.

 

Срокът за подаване на документи на кандидатите да ползват услуги по проекта е 23.10.2009 г., а срокът за подаване на заявления от кандидати да предоставят услугите е 30.10.2009 г.

Място на подаване: - Информационен център – Община Враца – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 часа до 17.00 часа.

За информация: тел. 62 45 81, вътр.424.