Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.10.2009
На 01.11.2009 г. изтича крайния срок за провеждане на общо събрание в етажна собственост

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        В изпълнение на Закона за управление на етажната собственост (В сила от 01.05.2009 г., Обн. ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г.) ВИ НАПОМНЯМЕ, че на 01.11.2009 г. изтича крайния срок,  в който съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на цитирания закон, когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона.

         Сред задълженията на председателя на управителния съвет (управителя) е да подаде заявление за вписване обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, и промените в тях. Заявлението (по образец) се подава в „Център за административно обслужване” при Община Враца. Към заявлението се прилага копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет.

         Управителният съвет (управителят) води и съхранява книгата на собствениците – по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец. Данните от книгата на собствениците се предоставят от управителния съвет (управителя) при подаване на уведомление или заявление за вписване в регистър на сградите в режим на етажна собственост. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.

        

За повече информация на сайта на Община Враца – www.vratza.bg са публикувани нормативните актове в областта на етажната собственост, както и примерни образци и бланки.

 

                                                                          

 

Вр ИД КМЕТ:

                                                                                     /Светла Кръстева/

 

Съгласувал Директор “АПИО”:

                                                                                              /М. Никовска/