Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.10.2009
ЗАПОВЕД № 1258/30.10.2009 г. за ОПРЕДЕЛЯНЕ границите на районите и услугите по чл.62 от ЗМДТ за община Враца за 2010 г.

З А П О В Е Д

№ 1258/30.10.2009 г.

  

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 66 и чл. 72 от Административно процесуалния кодекс и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задълженията на кмета на общината за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване и на основание Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци на Министерството на околната среда и водите от 2004 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

         Границите на  районите и услугите по чл.62 от ЗМДТ за община Враца за 2010 г., както следва:

 

І. Граници / райони.

 

1. За гр. Враца – 4 района, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване :

 

І - ви район : бул.”Никола Войводов” и прилежащите му имоти, до и включващи и тези на пл. “Суми”, ул.“Лукашов” (от бул. “Хр. Ботев” до ул. “Ст. Калъчев”), ул.”Търговска”, бул.”Хр. Ботев” (от бул.”2-ри юни” до бул.”Мито Орозов”), ул. “Антим I“,ул. “Стефанаки Савов” и пл. “Христо Ботев”;

        

II - ри район с граници:  бул.“Васил Кънчов”/ от ул. “Спортна” до бензиностанция „Лукойл”/,  бул.”Мито Орозов” /от бензиностанция „Лукойл” до ул. „Околчица”/, ул. „Околчица” до ул. “Братя Миладинови”, ул. “Братя Миладинови”/ от ул. „Околчица” до ЖП-линия/,  бул. “Васил Кънчов” до надлез/подлез КАТ, бул. ”Христо Ботев”/ от надлез/подлез КАТ до ул. ”Илинден”/, ул. ”Остри връх”, ул. ”Река Лева”, ул.”Стара планина”, ул. „Родопи”, околовръстен полигон, Скакленско дере и ул. “Скакля”, ул. “Георги Апостолов”, ул. “Спортна”до бул. “Васил Кънчов”;

 

III - ти район с граници:  околовръстен полигон, пътя за кв. Бистрец, ул. „Илинден”, бул.“Васил Кънчов”, ул.“Странджата”, бул. “Мито Орозов”, околовръстен полигон, ул.“Шипка”, ул. “Христо Смирненски”, бул.“Васил Кънчов”,  Медковски дол, ул. “Васил Атанасов”,  околовръстен полигон;

 

IV - ти район с граници:  останалата част от селищната територия, ограничена с околовръстния полигон, включително кв.Бистрец, кв. Кулата и новите жилищни терени;        

 

2. За с.Згориград – 2 района, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:

 

I-ви район - включва изцяло кварталите №,№ 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 31, 37, 38, 39 и 40, съгласно ЗРП на селото;

 

ІI-ви район -включва останалата част от селищната територия между I – ви район и околовръстния полигон на селото.

 

3. За с. Баница– 2 района, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:

 

I-ви район -  включва изцяло квартали №№ 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 71, 74 и 77, съгласно ЗРП на селото от 1988 г.;

 

ІI-ви район включва останалата част от селищната територия между I – ви район и околовръстния полигон на селото.

 

4. За с. Девене – 2 района , в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

I-ви район  включва изцяло квартали №№  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 65, 75 и 76, съгласно ЗРП на селото от 1987 г.;

 

ІI-ви район  включва останалата част от селищната територия между I – ви район и околовръстния полигон на селото;

 

5. За с. Чирен - 2 района, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

I-ви район включва изцяло квартали №№  14, 15, 21, 22, 27, 28, 35, 49, 50, 51и 52;

 

IІ-ви район  включва останалата част от селищната територия между I – ви район и околовръстния полигон на селото;

 

6. За всички останали села от Община Враца по един район, включващ всички квартали в околовръстния полигон , в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

ІІ. Честота на сметоизвозване :

 

1. За гр.Враца

 

    - От І-ви район  :

·        контейнери тип „Бобър” – 5 /пет/ пъти седмично

·        кофи тип „Кука” – 5 /пет/ пъти седмично

 

    - От ІІ-ри район  :

·        контейнери тип „Бобър” – 5 /пет/ пъти седмично

·        кофи тип „Кука” – 5 /пет/ пъти седмично

·        контейнер 4м3  – 2 /два/ пъти седмично

  

 - От ІІІ-ти район  :

·        контейнери тип „Бобър” – 5 /пет/ пъти седмично

·        кофи тип „Кука” – 2 /два/ пъти седмично

·        контейнер 4м3  – 2 /два/ пъти седмично

 

 - От ІV-ти район  :

·        контейнери тип „Бобър” – 5 /пет/ пъти седмично

·        кофи тип „Кука” – 1 /един/ път седмично

·        контейнер 4м3  – 1 /един/ път седмично

 

- От  промишлените зони  :

1 / един / път седмично или най-малко 2 пъти месечно

 

- От „Холсим”-България, с. Бели извор :

·        1 път месечно.

 

2. За селата:  

·        2 / два / пъти в месеца.

 

ІІІ. Имотите на „Холсим”България АД,с.Бели извор, представляващи заводска площадка и кариера мергел в с. Бели извор и кариера варовик в с. Лиляче, определям за райони, в които общината организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, според количеството им :

 

- за имот Заводска площадка и кариера мергел в с. Бели извор – 30 /тридесет / бр. контейнери тип „Бобър” с обем 1,1м3  и периодичност на извозване 1 / един/ път в месеца;

- за имот Кариера варовик с. Лиляче – 4 /четири/ бр. контейнери тип „Бобър” с обем 1,1м3  и периодичност на извозване 1 /един/ път в месеца.

         За тези имоти не се предоставят услугите по чл. 66, ал.1, т. 4 от ЗМДТ и съгл. чл.71, т.2 от същия закон, да не се събира такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

ІV. Имотите, собственост на юридически лица, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране, извозване на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване, да се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци, съгл. чл.63, ал.1 от ЗМДТ.

 

V. Имотите, собственост на физически лица, намиращи се извън строителните граници на населените места в общината, за които не следва да се събира „такса битови отпадъци”, съгл. чл.71, т.1, т.2, т.3 от ЗМДТ – да не се извършват услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

 

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник кмета по „Устройство на територията и строителство” в Община Враца.

 

         Препис от настоящата заповед да бъде поставена за обществен достъп на страницата на Община Враца в интернет и в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Враца.

 

         Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

         Препис от настоящата заповед да се връчи на Дирекция „МДТ”, Община Враца, Областна администрация – Враца, „БКС”- ЕООД – Враца за сведение и изпълнение.

 

                                                Вр. И.Д.    КМЕТ :

                                                                                   / Светла Кръстева /