Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.10.2009
ЗАПОВЕД № 1256 / 29.10.2009 год. на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище на гр.Враца

З А П О В Е Д
№ 1256
гр. Враца 29.10.2009 год.

 

  В Протокол от 24.09.2009 год. на комисия определена със Заповед № 1060 от 02.09.2009 год. на Кмета на Община Враца е формализирано не постигане на доброволно регламентираното в чл. 37в, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) споразумение между арендаторите, за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землище гр.Враца, Община Враца. Поради това комисията предлага служебно разпределение на масивите в землището на гр.Враца за ползване през стопанската 2009 – 2010 год.,което разпределение е извършено въз основа на представени от ползвателите анкетни карти и справки от информационната система- ползване на земеделски земи за регистрирани договори в ОС”Земеделие и гори“ Враца към 30.09.2009 год. и е оформено като приложение неразделна част от доклада.

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи,                                                       

                                                        Н А Р Е Ж Д А М:


     І. Масиви от 212001 до 914113 (от двеста и дванадесети до сто деветстотин и четиринадесети) земеделски земи, находящи се в землището на гр.Враца,  състоящи се от 26551,863 дка ,от тях обработваема 26142,834 дка СЕ    РАЗПРЕДЕЛЯТ за ползване през стопанската 2009 – 2010 година между ползвателите, ЕТ"Гого-Ваньо Петров,  "Ремус”ООД, Динко Трейдинг”ООД, „Хевекта-М”ЕООД,ЕТ „Нивего-В.Николов”, „Елтип-25”ООД, ЕТ„Цветан Атанасов-Темпо Реал”, ЧПК”Милин Камък”,”Ивагус”ЕООД, „Венеция”ЕООД”, „Собеагри”ЕООД, Мега Груп”ЕООД, ДП”Фонд Затворно дело”, Петър Панов Белов,Веселинка Маринова Босашка, Георги Николов Замфиров, Милко Нешев Тодоров, Ангел Маринов Ангелов, Марияна Илиева Зорова, Георги Георгиев Ангелов, Милена Димитрова Петрова, Георги Николов Иванов,  Генади Емилов Николов, Ивайло Венецев Йончев,  съгласно Доклад от 28.10.2009 год. на Комисия определена със Заповед № 1060 от 02.09.2009 год., на Кмета на Община Враца, а именно, както следва:

1.ЛИЦА регистрирани като ЕТ или ЮЛ

ЕТ"Гого-Ваньо Петров,, със седалище и адрес на управление гр. Враца,

Кв. Кулата,ул.”Извор” № 13, БУЛСТАТ 106014303, представляван от Ваньо Георгиев Петров, - 30 бр. имоти с общо 354,848 дка, от тях обработваема-279,248 дка.

 

"Ремус”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Враца,

   ул”Васил Кънчов”№120, БУЛСТАТ:106002404,

   представляван от Пламен Цветанов Кузманов , - общо 64 бр.имоти с 814.394 дка, от тяхобработваема777.964дка.

 

           „ Динко Трейдинг”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Враца,

              бул. „Христо Ботев” №115, БУЛСТАТ 1106587139 представлявано от Любомир  Йорданов Йорданов, - общо 111 бр.имоти с 1474,724. дка, от тях обработваема 1469,67 дка

 

 

„Хевекта-М”ЕООД,със седалище и адрес на управление с.Враца, жк”Младост” бл.№7, вх.Б,ап.53, БУЛСТАТ:106581798, представляван от Маргарита Василева Цветкова , - общо 3 бр.имоти с 126,515 дка, от тях обработваема 49,518 дка.

  

  ЕТ „Нивего-В.Николов” ЕТ ”,със седалище и адрес на управление с.Чирен,

ул.”Георги   Димитров №15”, БУЛСТАТ:040638822,представляван от Никола Иванов Ценков - общо 15 бр.имоти с 160.632 дка, от тях обработваема 119.295дка.

 

„Елтип-25”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.”Леонова”№50,

          БУЛСТАТ:106587527 ,   представляван от Малина Стоянова Маринова - общо 45 бр.имоти   

    с 755,911 дка, от тях обработваема 723,661 дка.

 

ЕТ „Цветан Атанасов- Темпо Реал”,със седалище и адрес на управление, гр.Враца,ул.”Родопи”№3, ет1, ап.1,БУЛСТАТ:106034882   представляван, от Цветан Николов Атанасов - общо 56 бр.имоти    с 611.330 дка, от тях 480.372 дка.

 

  „ЧПК”Милин Камък”,”със седалище и адрес на управление с.Мраморен, БУЛСТАТ:106010290 представляван. от Митко Статков Андреев, - общо 6 бр.имоти,с 140.368 дка, от тях обработваема 140.368 дка.

  

   ”Ивагус”ЕООД,”, със седалище и адрес на управление гр.Враца ул. ”В.Кънчов”№72, БУЛСТАТ:1060684045 представляван от Иван Цветанов Гусев- общо 2 бр.имоти  с 81.304 дка, от тях обработваема 81.304 дка.

 

„Венеция”ЕООД”, със седалище и адрес на управление гр.Враца ,ул.”Спортна” №9,БУЛСТАТ:106632709 представляван от Цветомир Кръстев Кръстев - общо 2 бр.имоти  с 4.999дка, от тях обработваема 4.999 дка.

 

„Собеагри”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Враца ,ул.”Бенковски” №8,вх.А,БУЛСТАТ:106624153 представляван от Мими Илиева Панева - общо 43 бр.имоти  с 498.950дка, от тях обработваема 480.714 дка.

 

Мега Груп”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София ,бул.”Дондуков” №86,бл.38,вх.А,ап.3,БУЛСТАТ:106620016 представляван от Десислава Максимова Ангелова - общо 162 бр.имоти  с 1978,709дка, от тях обработваема 1699,247 дка.

 

ДП”Фонд Затворно дело”, със седалище и адрес на управление гр.София ,бул.”Цариградско шосе” №87,Хотел „Плиска”,ет.2,стая 208,БУЛСТАТ:129009070 представляван от Свилен Иванов Чичев

- общо 4 бр.имоти  с 955.298дка, от тях обработваема 837.908 дка

 

          2. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

Петър Панов Белов, ЗП, БУЛСТАТ 4406062022 с адрес с.Паволче,

ул.”Хр.Ботев”№27,– общо 5  бр. имоти с 70.503 дка,от тях обработваема 50.503 дка.

 

Веселинка Маринова Босашка, ЗП, БУЛСТАТ 6211021873, с адрес гр.Враца, ул.”Цар Обединител”№6

общо 1 бр. имоти с 16,6 дка,от тях обработваема 16,6 дка.

 

Георги Николов Замфиров ЗП, БУЛСТАТ 6707151900, с адрес гр.Враца,

ул.”Екзарх Йосиф”№46, общо 2 бр. имоти с 144,543 дка,от тях обработваема 144,543 дка.

 

Милко Нешев Тодоров ЗП, БУЛСТАТ 6809305021, с адрес гр.Враца,

Ул. „Веслец” №4,– общо 7 бр. имоти с 151,098 дка,от тях

обработваема 124,780 дка.

 

Ангел Маринов Ангелов ЗП, БУЛСТАТ 6901071960, с адрес с.Нефела,

ул. „Христо Ботев”№ 20– общо 1 бр. имоти с 13,400 дка,от тях обработваема 13,400 дка.

 

Марияна Илиева Зорова ЗП, БУЛСТАТ 7103313350, с адрес гр.Враца, гр.София

жк”Дружба” №1, бул.4Искърско шосе”№13а

общо 8 бр. имоти с 1486,521 дка,от тях обработваема 541,437 дка.

 

             Георги Георгиев Ангелов ЗП, БУЛСТАТ 7104082003, с адрес гр.Враца,

ул.”Поп Тодор Врачански”№3– общо 2 бр. имоти с 12,053 дка,от тях обработваема 12,053 дка.

 

Милена Димитрова Петрова,ЗП, БУЛСТАТ 7212072075, с адрес гр.Враца, ул.”Извора” №13

– общо 7 бр. имоти с 98,797 дка,от тях обработваема 98,797 дка.

 

Георги Николов Иванов,ЗП, БУЛСТАТ 7501191860, с адрес гр.Враца,

жк „Дъбника” бл.22, вх.В, ап.49,– общо 8 бр. имоти с 190,898 дка,

от тях обработваема 190,898 дка.

 

 Генади Емилов Николов, ЗП, БУЛСТАТ 8401081900, с адрес гр.Враца,

ул. „Цар  Асен” №20,– общо 3 бр. имоти с 30,180 дка,

от тях обработваема 30,180 дка.

 

Ивайло Венецев Йончев, ЗП, БУЛСТАТ 7908201882, с адрес гр.Враца,

ул. „Алеко Константинов” №11,– общо 1 бр. имоти с 10,000 дка,

от тях обработваема 10,000 дка.

 

ІІ. Разпределението се извършва въз основа на Доклад от 28.10.2009г.на комисия определена със

Заповед №1060/02.09.2009год.


ІІІ. Ползвателите на земеделски земи , които желаят да се възползват от Заповедта в частта за масивите

 по ал.3,т.2 внася предварително по извънбюджетна сметка на Общината сума в размер на 15 лв.на декар

-средно годишно рентно плащане през предходната година.

Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на право имащите лица въз основа на Заповедта на Кмета

по ал.4 в тригодишен срок.

 

IV. Сумите по точка III.да се платят по сметка:

 

IBAN:BG13UBBS80023300146537

BIC:UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-КЛОН ВРАЦА

БУЛСТАТ НА ОБЩИНА ВРАЦА:000193115

 

Неразделна част от настоящата Заповед е одобрения проект за служебно разпределение по масиви на земеделски земи за ползване към Доклад от 28.10.2009г.,представен в табличен вид.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на видно място в кметство гр.Враца, сградата на Общинска служба по “Земеделие” – Враца и да се публикува на интернет страницата на Община Враца и на Областна дирекция "Земеделие” – Враца.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директора надирекция „УобС”при Общинска администрация- Враца


Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването не спира изпълнение й.

 

Съгласувал:  Директор „АПИО” М. Никовска :                  ВрИД Кмет Светла Кръстева :