Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.11.2009
ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЕТ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ „ФЛАГ” ЕАД В ДЪЛГОСРОЧЕН

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

ОБЯВЯВАМ 

ОБСЪЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЕТ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ „ФЛАГ” ЕАД В ДЪЛГОСРОЧЕН

  

        Община Враца е бенефициент по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съгласно Договор  BG161PO001/1.1-01/2007/002   „Създаване и гарантиране на високачествени обществени места чрез комплексно обновяване  на част от образователната  инфраструктура на Община Враца” .

         Проектът е  на обща стойност 5 897 684,07 лв. Към настоящия момент са подписани 26 договора , от които 12 за внедряване на мерки по енергийна ефективност и 14 договора за строително-монтажни дейности на обща стойност  5 319 530, 29 лв. с ДДС.

      Съгласно условията на Договора,  Общината има право  на  аванс в размер на 10%  за стартиране на проекта или 589 768,41 лв.,  и право на междинни плащания за  реално извършени и разплатени дейности.  И пак съгласно Договора, МРРБ дължи  възстановане на тези суми при представени и разплатени разходнооправдателни документи. Това обстоятелство, предполага че   междинните плащания трябва да се извършат със собствени средства, след което Общината ще получи възстановяване на средствата от Управляващия орган.

       Известно е,  че  повечето от Общините в България  изпитват реално последиците от финансовата криза, а очакванията са  песимистични по отношение на   изпълнението  на приходната част от бюджетите.  Знаете, че такива прогнози  са и част от  официалната позиция на сдружението на Общините в България.  Видно е, че кризата засяга  не само Община Враца и в тази връзка разумно е да се търси подходящ инструментариум за привличане на външен ресурс, за да подпомогнем изпълнението на проекта и поетите ангажименти по благоустрояването на нашата Община. 

       Затова стигнахме до решението да използване привлечени заемообразно средства от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД ,   институция,  създадена от Министерски съвет като инструмент на политика за регионално развитие. Фондът е създаден точно с цел преодоляване на проблеми с осигуряването на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.

        Допълнително, по силата на нормата на  § 85 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2009 г. е регламентирано правото на общините да бъдат подпомагани от  фонда чрез  механизъм на компенсация на разходите по използвания кредит. Община Враца е класифицирана в „Група 2” на общини със среден кредитен потенциал и 50% степен на компенсиране на разходите по обслужване на дълга към „ФЛАГ”  чрез целеви трансфери от Държавния бюджет към Общините.

       Към настоящия момент договорите за строително – ремонтните дейности са изпълнени  и в момента се провеждат процедурите по доставките. Все още не са получени заявените за междинно плащане средства, с които трябва да се разплатят извършените СМР и се погаси заема от ФЛАГ, чиито срок изтича на 25.12.2009 г.

      В тази връзка отправям предложение за  удължаване срока на заема с 12 (дванадесет) месеца и трансформирането му от краткосрочен  в дългосрочен дълг в  размер на 2 000 000 лв. със срок на погасяване до 25.12.2010г. и източник на погасяване – предстоящи постъпления по Договора за безвъзмездна помощ с Управляващия орган  на Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

Обсъждането ще се състои на 21.12.2009 г. от 17, 00 ч. в Градската концертна зала.

                              

                                                        КМЕТ: 

                                                                    Д- р   КОСТАДИН ШАХОВ

#
# # # #