Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.12.2009
ОБЩИНА ВРАЦА ЗАПОЧВА ДА ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ОБЩИНА ВРАЦА ЗАПОЧВА ДА ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

От 01.10.2009 г. Община Враца стартира изпълнението на проект „Заедно за по-добър живот” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.04-0184-C0001 сключен между Община Враца и Агенция за социално подпомагане. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Основна цел на проекта е социално включване на уязвими и зависими групи чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда и намаляване на риска от зависимост от институционални грижи на територията на община Враца.

Целевата група обхваща:

o      30 самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен или семеен характер не са в състояние сами да организират ежедневието си;

o      20 лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират своя бит.

Общата стойност на проекта е 127 589, 06 лв., а периода на неговото изпълнение е 12 месеца (от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г.).

Община Враца съвместно с  партньора по проекта Сдружение „МОСТ” – Враца, проведе кампания за набиране на заявления на кандидати да ползват и да предоставят социалните услуги – социален асистент и домашен помощник, включени в проекта. Заявления подадоха: 72-ма кандидат – потребители и 42 лица желаещи да предоставят услугите. Комисия, сформирана със заповед на Кмета на община Враца направи подбор и определи участниците в проекта. Oсвен от град Враца, потребители и доставчици на социални услуги ще има и в селата Баница, Вировско, Върбица, Девене, Згориград, Косталево, Тишевица и Чирен.

От 25 до 30 ноември 2009 г. се проведе въвеждащо обучение на избраните социални асистенти и домашни помощници. От началото на м. декември 2009 г. ще стартира предоставянето на услугите - „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще се разработят индивидуални планове за предоставяне на съответната социална услуга за всеки потребител и индивидуални работни планове за доставчиците на услугите, като за изпълнението им ще се следи стриктно от екипа за управление на проекта.

През периода на предоставяне на двете социални услуги, включени в проект  „Заедно за по-добър живот”, екипът за управление на проекта ще осъществява ежемесечни посещения на място в домовете на потребители, с цел проучване удовлетвореността от ползваната услуга.

По проекта от м.декември 2009 г. ще бъде назначен и социален консултант, който ще провежда социално консултиране както с потребителите на услугите, така също и с преките им доставчици. Целта е да оказва помощ при разрешаването на конфликти, в случаи че те възникнат между потребител и асистент или да оказва подкрепа на доставчика на социалната услуга, съответно домашен помощник и/или социален асистент  при решаване на казуси, възникнали в процеса на работа.