начало » Новини
10.12.2009
ЗАПОВЕД № 1433/08.12.2009 г. на Кмета на Община Враца за употребата на пиротехнически изделия

З А П О В Е Д

 

№1433

от 08.12.2009 г.

 

        На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, т. 7 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца на ОбС – Враца, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, с цел недопускане на инциденти и злополуки през Коледните и Новогодишни празници,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. ЗАБРАНЯВАМ употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири.

 

         2. При употребата на пиротехнически изделия за увеселителна цел СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВАТ придружаващите ги инструкции за безопасно използване на производителя. 

         3. Продажбата на пиротехнически изделия да става само на предвидените за това места и съгласно действащата нормативна уредба.

        4. При организиране на публични и масови увеселения, културни, спортни и други мероприятия предварително да се уведоми Кмета на Общината, респ. на кметствата или кметските наместници, както и РУ на МВР – Враца.

        

Настоящата Заповед да се разпространи чрез средствата за масова информация.

         Копие от настоящата заповед да се връчи на Началника на РУ на МВР – Враца за сведение и за осъществяване контрол по изпълнението й.

 

 КМЕТ:

             /д-р К. Шахов/

Съгласувал юрист: 

                                /Ирина Иванова/