Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.12.2009
На 42 -то редовно заседание, проведено на 10 декември 2009 г. Общински съвет – Враца разгледа 25–те точки, включени в предварително одобрения дневен ред

Приетите точки са 22. В началото на заседанието клетва положи новоизбраният общински съветник от ПП „ГЕРБ” Румен Христов.

         Отпусната бе еднократна финансова помощ на граждани от Община Враца по утвърдени правила на Комисията по „Здравеопазване, закрила на детето и социални дейности”.  На второ четене бе приета  „Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране на  творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати успехи”, както и корекция на приходите и разходите, заложени в Програмата за приватизация и следприватизационен контрол.

Беше прието изменение на бюджета на Община Враца за 2009 година. Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България за 2009 г. размерът на Целевата субсидия за капиталови разходи за Община Враца е в размер на 793 400 лв., от които резерв в размер на 10% - 79 340 лв., или 714 060 лв. През годината са постъпили допълнително средства в размер на 21 000 лв.. Така общият размер на средствата е 735 060 лв. В процеса на изпълнение на Програмата за капиталовите разходи за 2009 г.  се оказа невъзможно изпълнението на някои предвидени обекти, а други бяха частично договорирани и изпълнени в размер на 423 299 лв. Вследствие на това се формира остатък от 311 761 лв. В същото време, възникна необходимост от извършване на други аварийни и неотложни дейности, финансирани както със собствени средства така и със средства от извънбюджетна сметка „Приватизация„  които поради липса на постъпления не могат да бъдат разплатени.

          С оглед на това и с цел невъзстановяване на целевите средства по Републиканския бюджет, се прие  преразпределение на така формирания резерв от 311 761 лв., а всъщност- основни ремонтни дейности  на четири детски градини и четири училища, както и финансиране на аварийни ремонти на улици и обекти, предвидени за финансиране от извънбюджетна сметка „Приватизация”.  

Сред приетите решения са тези за прекратяване на действието на договори за възлагане на управлението на общински търговски дружества, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения (Обн. ДВ бр. 62/09.07.1999 г.),  поради изтичане на уговорения между страните срок  и  определяне на временен мандат на управителите на лечебните заведения  до провеждането на конкурс. Бяха взети решения за определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на следните общински лечебни заведения: „МДОЗС” ЕООД - Враца, „ОДКВЗС” ЕООД – Враца, „ОДПЗС” ЕООД - Враца, „„ОДПФЗС” ЕООД - Враца, „МТЛЗ” ЕООД – Враца, „МЦРСМ” ЕООД – Враца.

Предложената за разглеждане докладна записка за откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „СПОРТНИ ИМОТИ” ЕООД, собственост на община Враца беше оттеглена от вносителя Малина Николова, Председател на ОбС-Враца.

 

Евгения Петкова