Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.12.2009
Враца и София са градовете, които могат да роботят по европейски проекти, заяви премиерът Бойко Борисов по време на подписването на договора за водния цикъл на град Враца

Враца и София са градовете, които могат да роботят по европейски проекти, заяви премиерът Бойко Борисов по време на подписването на договора за водния цикъл на град Враца

Договорът за „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” беше подписан от кмета д-р Костадин Шахов и министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Размерът на финансирането от Кохезионния фонд на ЕС е 123 523 616, 01 лв. и трябва да бъде изпълнен до края на 2015 година. Проектът е одобрен на 17 декември 2009 г. от Европейската комисия и е първият голям инфраструктурен проект на България в областта на околната среда и вторият по оперативните програми след проекта за софийското метро, получил положителна оценка от Брюксел.

Премиерът Бойко Борисов предупреди врачани, че модернизирането на ВиК инфраструктурата във Враца ще е свързано и с много разкопани улици за период от няколко години. Той пое ангажимента правителството да помогне на Враца и със средства за преасфалтирането на улиците, които са включени в проекта.

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца е свързан с подобряване състоянието на техническата инфраструктура на водоснабдителната и канализационна мрежа в града.

Основни цели на проекта:

-       намаляване на загубите на питейна вода от 88% до 23%;

-       осигуряване на питейна вода, отговаряща на стандартите, заложени в Директивата за питейните води (98/83/ЕЕС);

-       постигане на съответствие с европейското законодателство по отношение на Директивата за пречистване на градски отпадъчни води (91/271/ЕЕС);

-       намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК мрежата.

         

Интегрираното управление на водния цикъл на гр. Враца ще бъде постигнато чрез изпълнение на следните основни дейности:

-       рехабилитация на водоснабдителната мрежа - 78 км;

-       удължаване на канализационната мрежа - 25 км;

-       рехабилитация на второстепенната канализационна мрежа -13 км;

-       рехабилитация на съществуващите главни колектори  - 8 км;

-       рехабилитация на водопровода от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца – 33 км;

-       100 % свързване на населението към канализационната мрежа;

-       реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) (94,000 екв.ж.).

Изградените по проекта съоръжения ще бъдат собственост на община Враца, която ще предостави инфраструктурата за експлоатация и поддръжка на водното дружество ВиК Враца ООД. В периода на изпълнение се очаква да бъдат разкрити 520 работни места.

Тръжната стратегия на проекта предвижда провеждането на 8 процедури по ЗОП, от които 4 за строителство, 2 за услуги и 2 за доставка. Първият търг за изпълнение на проекта се очаква да стартартира първото тримесечие на 2010 г. Процедурата ще бъде за избор на изпълнител на реконструкцията на Пречиствателната станция за отпадни води.

Извършването на предпроектните проучвания, подготовката на формулярите за кандидатстване и тръжната документация са разработени с финансиране по Програма ИСПА.

Разпределение на бюджета по източници на финансиране в лева:

Източник

Стойност

% от общата стойност

Кохезионен фонд на ЕС

98 818 893, 59

72,46%

Държавен бюджет на РБ

24 704 722, 42

18,12%

Заеми от международни финансови институции

12 849 672, 06

9,42%

Обща стойност

136 373 288, 07

100%

 

#
# # # #