Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.12.2009
Общинският съвет определи размера на такса битови отпадъци за община Враца

На редовно заседание вчера Общинският съвет във Враца прие план-сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването и определи размера на такса битови отпадъци през 2010 година на 3‰ за жилищни и 9‰ за нежилищни имоти. Стойностите през 2009 година бяха съответно 2‰ и 7‰.

За изпълнението на услугите по събирането, извозването на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, годишния размер на необходимите средства е 1 396 087,20лв.

         Промяната на договорените цени за 2010 г. и за всяка следваща е пряко свързана с процента на инфлацията от предходната година и с увеличението на цените на горивата. Това е причината за изпълнението на посочените дейности в договора с фирмата-изпълнител за 2010 г. общината трябва да осигури 878 674,72 лв.

         За дейността по съхраняване и обезвреждане на битови и приравнени към тях отпадъци, Община Враца трябва да осигури 381 672,00 лв. Предстои обявяване на нова процедура по възлагане на дейността, като прогнозните средства годишно са в размер на 606 528 лв. и за мониторинг на депото за ТБО – 11 000 лв.

         За подмяна на съдове за битови отпадъци общината осигурява 30 000,00 лв. За дейността административно обслужване на такса битови отпадъци /отпечатване и изпращане на съобщения на задължените лица за 2010 г./ - 50 000,00 лв. За резерв за непредвидени и неотложни разходи се предвиждат 200 000 лв.

         Така формираните предстоящи разходи в Дейност „Чистота” за 2010 г. са общо в размер на 2 776 202,72 лв.

         Общинският съвет одобри и трансформирането на поет краткосрочен общински дълг чрез фонда за органите на местното самоуправление „Флаг” ЕАД в дългосрочен, което се наложи в хода на изпълнението на първия голям инфраструктурен проект на Община Враца по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” за „Комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца”.

Общинският съвет даде съгласие Община Враца да кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” за максималния размер на гранта от 5 млн.лв. и съфинансиране в размер на 5 % и декларира, че предназначението на посочените по-долу обекти, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта:

·        Паркоустрояване на обществена зелена площ в ж.к. „Дъбника”, кв. 124, УПИ III;

·        Велоатракцион в кв. 234, УПИ III – спортен комплекс „Хр. Ботев”, п.и.5 – 400 кв.м;

·        Ремонт, реконструкция и доставка на нови съоръжения на детски площадки, описани в приложен списък - Детските площадки в гр. Враца;

·        Реконструкция на зелените площи в пешеходна зона на гр. Враца – ул. „Никола Войводов” (затревяване, засаждане на фиданки и декоративни храсти);

·        Рехабилитация на улици и тротоари в гр. Враца (изграждане на велосипедни алеи – велоалеята до Ученическия комплекс);

 

Одобрена беше още една инициатива за работа по проекти на Общщина Враца като партньор на Регионална библиотека „Христо Ботев” по Програма “Българските библиотеки- място за достъп до информация и комуникация за всеки”, финансиран от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и Министерство на културата.

 

Председателят на Общински съвет – Враца Малина Николова оттегли внесената от нея докладна за удължаване срока на отпуснат безлихвен заем на общинскота дружество „РТВ „Вестител”. Беше удължен срока за ликвидация на още две общински дружества – „Враца – търговия” и Стоматологичен център със срок до края на юни 2010 г.

П. Ганчовска

#
# # # #