Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.12.2009
На 44-то последно за годината редовно заседание на Общински съвет-Враца, съветниците приеха промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

С това решение беше увеличен размерът на такса битови отпадъци за 2010 г., съгласно приетата по-рано план-сметка за необходимите средства за изпълнението на услугите по събирането, извозването на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Промяната се изразява в увеличаване от 2 на 3‰ върху данъчната оценка на жилищни имоти и промяна от 7 на 9 ‰ за нежилищни имоти. Така определеният размер на таксата включва три компонента:

·        събиране и извозване на битови отпадъци;

·        поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за битови отпадъци

·        почистване на територии за обществено ползване.

Размера на таксата за 2010 г. е пряко свързан с процента на инфлацията от предходната 2009 година и с увеличението на цените на горивата. Очаква се през 2010 година разходите на Община Враца в Дейност „Чистота” да възлязат на 2 776 000 лв.

 

            Извънредно в дневния ред на сесията бяха включени и още два материала за откриване на процедури за провеждане на публичен подбор за избор на управител на общинските дружества „Медикотехнологична лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД и „Медицински център по рехабилитация и спортна медицина” ЕООД. Двата конкурса се обявяват по Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

 

            В частта за въпроси и отговори на общински съветници, кметът на община Враца д-р Костадин Шахов представи подробна информация за провеждането на процедурата по избор на изпълнител на строителството на клетки 2.1 и 2.2 към Регионалното депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра. Изборът беше извършен по Закона за обществените поръчки в началото на 2009 г. В заключение д-р Шахов съобщи, че днес е издал заповед за проверка на проведената процедура.

 

П. Ганчовска

#
# # # #