начало » Новини
22.02.2010
ОБЩИНА ВРАЦА кани всички Застрахователни акционерни дружества и Застрахователни и презастрахователни акционерни дружества да представят оферта, съдържаща финансово предложение за Застраховка „Професионална отговорност” за 2010 година

До

Застрахователни акционерни дружества и

Застрахователни и презастрахователни акционерни дружества,

предлагащи застраховка „професионална отговорност”

                                                                                               

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

            ОБЩИНА ВРАЦА, с адрес: ул. „Стефанаки Савов” № 6, във връзка със Заповед №246/19.02.2010 г. на Кмета на Община Враца и на основание чл. 2, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, ВИ КАНИ  да представите оферта, съдържаща финансово предложение за: Застраховка „Професионална отговорност” за 2010 година, за работещите в здравни кабинети и детски ясли медицински специалисти и немедицински персонал”, при следните условия:

            1. Предмет на поръчката: Застраховка „Професионална отговорност” за 2010 година за 79 медицински специалисти и 45 немедицински персонал в  здравни кабинети и детски ясли.

            2. Стойност на поръчката:  2000 (две хиляди) лв. без ДДС

            3. Срок на изпълнение:  до 05.03.2010 г.

            4. Изисквания към изпълнение на поръчката: застрахователният договор да бъде сключен в съответствие с разпоредбите на КЗ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му като се осигури плащане при настъпване на застахователно събитие в периода на застрахователното покритие за риска „професионална отговорност” на застрахованите лица.

            5. Критерий за оценка:  най- ниска предлагана цена. 

            6. В офертата следва да ни представите:

6.1 Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър- заверено копие или БУЛСТАТ/ЕИК;

6.2 Финансово предложение-съгласно образец;

                 Финансово предложение – Образец  може да се изтегли от тук!

6.3. Проект на застрахователен договор;

            7. Дата, час и място за подаване на офертите: до 10:00 часа на 25.02.2010 г. в „Център за административно обслужване” в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика е необходимо да се посочи „Оферта за „Застраховка „Професионална отговорност” за 2010 година, за работещите в здравни кабинети и детски ясли медицински специалисти и немедицински персонал” както и  наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс  на подателя.

            8. Дата, час и място за разглеждане на офертите: 25.02.2010 г. в 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

                                                                                КМЕТ:

                                                                                          /Д-р Костадин Шахов/