начало » Новини
22.02.2010
Община Враца проведе на 19.02.2010 г. Втората работна среща по изпълнението на проект “Между приятели и добри съседи”

Община Враца проведе на 19.02.2010 г. Втората работна среща по изпълнението на проект “Между приятели и добри съседи”

Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.

На срещата бяха обсъдени резултатите от практическото задание от Втория обучителен семинар, проведен в община Мизия на 28 и 29.01.2010г. Обсъдена бе организацията за провеждане на Третия обучителен семинар по проекта в община Козлодуй на 11 и 12 март, както и  дейностите по графика до края на проекта. Беше подписан протокол за напредъка за развитие на проекта между партньорите и уточнения график за 2-те работни посещения в италианските общини Мел и Феррара в края на месец април и в началото на месец юни 2010г. На работната среща присъстваха всички координатори от общините партньори – Мездра, Мизия, Козлодуй и Враца, както и представител на Регионалния исторически музей и на фирма „БГ Принт” – избрана за изпълнител на материалите за публичност по проекта. Дискутирани бяха основните насоки за бъдещото разработване на Стратегическия анализ на туристическия потенциал на региона за сформиране на регионален туристически продукт.

Целта на проекта „Между приятели и добри съседи” е да се ускори развитието на туризма в област Враца чрез обмен на опит с италианските местни власти и чрез обучение. Ще бъдат изготвени анализ на общия туристически потенциал на четирите врачански общини, методология за разработване на атракции и продукти, маркетингова и комуникационна стратегия, включващи и общи рекламни материали. Ще бъде подготвен и пилотен проект на междурегионален туристически продукт, който да бъде предлаган след края на проекта.

Приоритет в обученията е опознаване и прилагане на опита и добрите практики на италианските партньори за повишаване квалификацията и професионалната подготовка  на участниците в обучението и практическото им приложение за  развитието на туризма в региона.

Разработените по проекта материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.

Б. Банкова