начало » Новини
26.02.2010
Владимир Христов положи клетва като новоизбран общински съветник на последното заседание на Общински съвет – Враца, проведено на 25 февруари 2010 г.

Юристът Владимир Христов стана член на местния парламент като част на групата общински съветници на Атака, след напускането на Станислав Стаменов.

В изпълнение на изискванията на Закона за устройство на територията и с цел подобряване на жизнената среда и облика на населените места в община Враца, Общинският съвет прие на първо четене проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система. С нея се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането и устойчивото развитие на зелената система. Предмет на наредбата са всички площи, оформени като зелени, независимо от тяхната собственост.

Прието беше и предложението за преместване на стоянката на такситата от пл. „Руски” на улица „Гурко”. Промяната се наложи заради постъпили жалби от граждани, които се обявяват против моментната таксиметрова стоянка на пл. „Руски”. Общинските съветници имаха възможността да избират между два варианта за ново местонахождение на таксиметровата „спирка”. Улица „Гурко” е пряка на ул. „Христо Ботев” и е в непосредствена близост до магазин „Кауфланд”.

Като девета точка в дневния ред на сесията беше приета на първо четене годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2010 г. Програмата отразява намеренията на Община Враца за управление и разпореждане с общинските имоти и съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, описание на имотите, които предстои да бъдат предоставяни под наем, за продажба или концесия, както и описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост.

Съгласно друго решение на Общинския съвет от последното заседание, 23 терена за търговска дейност в района на бул. „Втори юни” и болницата ще бъдат отдадени под наем чрез търг или конкурс. Терените частна и публична общинска собственост ще бъдат отдавани съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти, одобрена от Гл. архитект на Община Враца. С друго свое решение Общинският съвет възложи на Кмета на Община Враца да проведе търг за отдаване под наем на шест имота и обекти в гр. Враца и селата Вировско и Горно Пещене.

С промяна в Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества беше въведена горна граница на заплатите на управителните и контролни органи в едноличните търгорски дружества с общинско участие. За търговските дружества – лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения горната граница е 300 % от средната заплата в дружеството, а за търговските дружесства в стопанската сфера – заплатата на кмета на общината.

Общинските съветници приеха за информация отчета за работата на общинската администрация през втората половина на 2009 г., внесен от кмета на общината д-р Костадин Шахов и отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет за периода 14.07.2009г.-31.12.2009г. На гласуване в залата беше подложен и отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2009 година.

П. Ганчовска