Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.03.2010
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца проведе на 11 и 12 март 2010 г. Третият /последен/ обучителен семинар по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Семинарът се състоя в Заседателната зала на община Козлодуй – един от българските партньори по проекта. Останалите партньори по проекта са общините Козлодуй, Мездра, община Мел, Италия и Провинциален консорциум за обучение Феррара, Италия. Темата на семинара беше „Внедряване и промоция на туристически продукт- маркетинг, регионална марка, канали, реклама и рекламни материали”. Лектори бяха експерти в областта на туризма г-н Марио Канелла и г-н Серджо Луччи от Провинциален консорциум за обучение Феррара Италия.  Обучението  акцентира върху маркетинга и рекламата като  възможност за промоциране на регионален туристически продукт и създаване на регионална дестинация.

В семинара взеха участие представители на хотелиерския бизнес от град Враца,  специалисти и експерти, работещи в сферата на икономическото развитие и туризма oт българските общини- партньори по проекта. Презентации за Националния музей „Параход Радецки” изнесе Людмила Дамянова- завеждащ филиал на Парахода „Радецки” и археолога Георги Ганецовски от Регионалния исторически музей Враца на тема „Късноантичният град Августа край село Хърлец и възможностите за развитие на археологическия туризъм в община Козлодуй”. В програмата на семинара бяха включени практически посещения на Националния музей „Параход Радецки” и Църквата „Св. Възнесение” в село Бутан.

Събитието бе отразено от местната кабелна телевизия и в сайта на община Козлодуй.

Работната среща след  Третия обучителен семинар ще се състои в община Враца на 14 април 2010 година.

По проекта предстоят 2 работни посещения в италианските общини Мел и Феррара. Те са изцяло финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и ще дадат възможност на 15 експерти от общините - партньори по проекта да се запознаят с опита и добрите практики на италианската страна.

След проведените семинари ще бъдат разработени и обобщени анализ на туристическия потенциал, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие за разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт. Разработените материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Между приятели и добри съседи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган