Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.04.2010
Отваряне на ценовите оферти ЗОП: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически столове, детски и социални заведения на територията на община Враца”

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 23.04.2010 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
              

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  /Ани Василева – зам. кмет по туризъм, спорт и оперативни програми /

Открита процедура по ЗОП: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически столове, детски и социални заведения на територията на община Враца”

#
# # # #