Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.05.2010
Служители на Инспектората към Община Враца предприеха проверки по спазване Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Враца

            Ползването на публична общинска собственост за поставяне на временни търговски съоръжения за сезонно ползване е допустимо след представяне на удостоверение, скица от главния архитект на Общината и документ за платена такса.

            При констатиране на неправомерно ползване на площи, на ползвателите ще се налагат глоби в размер на трикратния размер на полагащата се такса за квадратен метър на месец за нерегламентирано заеманата площ, а при недопустимост площта ще се освобождава със заповед на кмета на Община Враца.

            Ползватели на площи, които не са платили за минали периоди и след многократни покани да погасят задълженията си не са го направили, ще бъдат оповестени в медиите, а дължимите суми ще бъдат събрани по съдебен ред.

            В срок до 30.06.2010 г. ще бъдат утвърдени прилежащите терени към търговските обекти и определени задълженията на ползвателите на обектите за почистване на зелените площи, части от тротоари и др. територии.

            Към момента са издадени 9 удостоверения. за летни тераси, подадени са още 5 заявления – при очакван брой около 65.

 

ИНСПЕКТОРАТ

ОБЩИНА ВРАЦА

#
# # # #