начало » Новини
13.05.2010
Община Враца напомня на гражданите, че съгласно чл.2 от Наредба № 3 от 17.06.2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

на вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината, които попадат в обхвата на разпоредбите на ЗУЕС.

По силата на параграф 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост / обн. ДВ бр.15 от 2010г./ свикването на общо събрание в етажната собственост, вписването в книгата и подаването на заявления за вписване в регистъра по чл.44 се извършва до 30 юни 2010г.