начало » Новини
17.06.2010
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 16 ЮНИ 2010 Г.

1.Питания

Кметът на община Враца д-р Костадин Шахов отговори на питания на общински съветници относно изкърпването на уличната мрежа, преместването на паметника на Христо Ботев в РИМ – Враца, както и относно стопанисването на постройки на ул. „Братя Миладинови”.

 

2. Приемане на годишните финансови отчети за 2009 година на търговските дружества със 100 % общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца и приемане на Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2009 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружествата.

Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 

Във връзка с приключване на финансовата 2009 година със Заповед 457/15.04.2010 г. на Кмета на Община Враца бе сформирана комисия за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества със 100 % общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца. По посочения в заповедта график, комисията проведе срещи с управителите на дружествата, на които бяха разгледани годишните финансови отчети за 2009 година. За проведените обсъждания комисията е съставила протоколи, които са утвърдени от кмета. На базата на тези протоколи е изготвена Информация за финансово – икономическите резултати на търговските дружества и препоръки за оптимизиране на дейността им, която Общинският съвет разгледа и въз основа на която прие годишните финансови отчети за 2009 година на търговските дружества със 100 % общинско участие, както следва: „БКС” ЕООД – Враца, „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца, „Спортни имоти” ЕООД – Враца, „Общински пазари” ЕООД – Враца, „Обредни дейности” ЕООД – Враца, „Паркинги и гаражи” ЕООД – Враца, РТВ „Вестител” ЕАД – Враца, „Стоматологичен център” ЕООД – Враца - в ликвидация и „Враца търговия” ЕООД – Враца - в ликвидация. Бе приета и информацията за финансово - икономическите резултати на търговските дружества със 100% общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца, както и препоръки за оптимизиране дейността на дружествата. Приети бяха за сведение годишните финансови отчети за 2009 година на търговските дружества, в които Община Враца има дялово участие: „Екопроект” ООД – Враца, „Свежест” ООД – Враца и

„Дружество за заетост” ООД – Враца.

Съветниците приеха също допълнително внесените от Председателя на Общинския съвет – г-жа Малина Николова към Проекта за решение 6 точки, според които в срок до 20 юли 2010 г. да се обсъди проект за решение за прекратяване чрез ликвидация на „Общински пазари” ЕООД, „Паркинги и гаражи”ЕООД и „Спортни имоти”ЕООД, както и да се възложи на кмета д-р Костадин Шахов да внесе за обсъждане проект за създаване на общинско предприятие с наименование „Управление на общински имоти” и предмет на дейност, обединяващ предмета на дейност на трите ликвидирани дружества и Общинското звено „Жилищно строителство” към Дирекция „Общинска собственост” на Общинска администрация - Враца. Освен това, в срок до 20. 09. 2010 г. ще бъде обсъден Проект за решение за прекратяване чрез ликвидация на „Обредни дейности” ЕООД и „БКС” ЕООД – Враца и в същия срок кметът ще трябва да внесе в Общински съвет – Враца, за обсъждане и разглеждане в комисии, Проект за решение за създаване на общинско предприятие с наименование „Благоустройствени и ритуални дейности” с предмет на дейност, обединяващ предмета на дейност на „Обредни дейности” ЕООД и „БКС” ЕООД – Враца. Към внесените от Председателя допълни точки към Проекта за решение са и възложените на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца мерки за стабилизиране на финансовото състояние на дружеството, които включват преустановяване на издаването на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени, оптимизиране на маршрутното разписание през летния сезон, чрез намаляване броя на курсовете. Последната точка посочва, че в срок до 30 юни 2010 г. ликвидаторът на „Враца търговия” ЕООД трябва да внесе в Общински съвет – Враца окончателен отчет и информация за цялостната си дейност.

 

 

3. Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на  „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговско дружество със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати за 2009г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД - Враца - лечебно заведение, търговско дружество със 100 % общинско участие и препоръки за оптимизиране дейността на дружеството

Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

Общинският съвет прие годишните баланси и информацията за финансово-икономическите резултати за 2009 год. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговско дружество със 100% общинско участие, както и препоръки за оптимизиране дейността на дружеството. Възложи на Кмета на Община Враца в срок до 20.07.2010 година да внесе в Общински съвет – Враца, за обсъждане и разглеждане в комисии, Проект за решение за прекратяване чрез ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца.

 

4. Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца- лечебно заведение, търговско дружество със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати за 2009г. на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговско дружество със 100 % общинско участие и препоръки за оптимизиране дейността на дружеството

Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

Общинският съвет прие годишните баланси и информацията за финансово-икономическите резултати за 2009 год. на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговско дружества със 100% общинско участие, също и препоръки за оптимизиране дейността на дружеството. Възложи на Кмета на Община Враца в срок до 20.07.2010 година да внесе в Общински съвет – Враца, за обсъждане и разглеждане в комисии, Проект за решение за вливане на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца в „Диагностично консултативен център” ЕООД – Враца.

 

5. Провеждане на процедура по ЗОП за обследване на енергоефективни мерки и избор на изпълнител по модела на ЕСКО - договорите за общински сгради

Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

В Закона за енергийната ефективност в сила от ноември 2008г. се въвежда задължително обследване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд. Задачата на енергийното обследване е да установи нивото на потребление на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сградата. Сертифицирането завършва с издаването на енергиен паспорт на една сграда, който е част от техническия й паспорт. За сгради общинска и държавна собственост поставеният срок за издаване на технически паспорт е 31.12.2011г.

Възможност за извършване на това сертифициране се дава от т.н. ЕСКО договори-договори за енергоефективни услуги с гарантиран резултат. Средствата за инвестицията се осигуряват изцяло от изпълнителя, а възложителят заплаща стойността й във времето от реализираните икономии в резултат на приложените енергоефективни мерки. Плащанията се извършват периодично съгласно погасителен график, в размер, равен на реализираната икономия от топло и електроенергия.

В тази връзка, Общински съвет – Враца даде съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител по модела на ЕСКО-договорите за въвеждане на енергоефективни мерки и упълномощава и възлага на Кмета на Община Враца да представлява, предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за провеждане на процедура по избор на изпълнител, съгласно изискванията на НВМОП и ЗОП в следните сгради – общинска собственост:

1. СОУ „Никола Войводов”

2. ОДЗ „Брезичка”

3. ОДЗ „Звънче”

4. ОДЗ „Знаме на мира”

5. ОДЗ „Зора”

6. ОДЗ „Радост”

7. ОДЗ „Детски свят”

8. ОДЗ „Люляк”

6. Приемане на Декларация, осъждаща действията на членове на ПП „АТАКА” в навечерието на Ботевите празници

Докладва: Кирил Илиев

Общински съветник

Решението не се прие.