начало » Новини
20.07.2010
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ВТОРАТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца проведе на 14.07.2010 год. Втората заключителна среща  на партньорите по изпълнение на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България. Продължителността на проекта е 16 месеца. Начало на изпълнение 10.04.2009 год. и край на изпълнението 10.08.2010 год.

Основна цел на проекта е: развитие на устойчив туризъм в област Враца чрез междурегионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски практики.

Специфични цели на проекта:

* Развитие на инициативи на междуобщинско сътрудничество в използването на природния и културен потенциал на общините, базирани на европейски опит и добри практики;

* Изграждане на капацитет за бъдещо планиране и маркетинг на туристическа дестинация с помощта на европейско знание.

В рамките на проекта бяха проведени три обучения на представители на целевите групи, ангажирани с развитието на туризма в региона.

Обученията се водеха от италианските партньори от Провинциален консорциум за обучение – Феррара. Споделени бяха добрите практики и италиански опит в развитието на туризма.

Домакин на Първия семинар беше община Мездра - 29.10.2009 г. - 30.10.2009 г. на тема: „Въведение в туризма и туристически ресурси – проучване, анализ, разработване на атракции”. Програмата включваше: Презентация на община Феррара, Презентация на община Мездра, Презентация на ПП „Врачански Балкан”.  

Домакин на Втория семинар беше община Мизия - 28.01.2010 г. -29.01.2010 г. на тема: „Създаване на регионален туристически продукт – формиране, планиране, разработване, партньорство, допълнителни услуги, маркетинг”.

 

2

Програмата включваше: Презентация на община Мизия, Презентация на тема: „Археологията като компонент на културния туризъм”, Презентация „Ресурси, продукт  и пазари”.

Домакин на Третия семинар беше община Козлодуй - 11.03.2010 г. -12.03.2010 г. на тема: „Внедряване и промоция на туристически продукт –маркетинг, регионална марка, канали, реклама и рекламни материали”. Направена беше презентация на община Козлодуй, Презентация на Национален музей параход „РАДЕЦКИ”, Презентация на тема „Късноантичният град Августа край село Хърлец и възможностите за развитие на археологически туризъм в община Козлодуй”, Презентация „Туристически  продукт”.

Проведени бяха и три работни срещи след всеки обучителен модул след теоретичната и практическата част. Обсъдени бяха и подготвени практически разработки, използвани  за обобщен анализ, план за действие и разработване на регионален продукт и комуникационна стратегия и пилотен проект.

В рамките на проекта се проведоха две учебни посещения в италианските общини Мел и Феррара  с цел  запознаване с опита и добрите практики на италианските партньори. При посещенията беше демонстриран  италианския опит в съответния модул теми. Проведени бяха срещи с представители на местните власти – общински и областни ръководства, с представители на туристическия бизнес и Неправителствени организации. Особено полезен ни беше  италианският опит по отношение съвместната работа на тези институции в развитие на фестивалния туризъм за привличане на туристи и стимулиране на икономическото и културно развитие на региона. Съществено перо в тази посока са приходите от туристически такси, които се използват за мотивиране на бизнеса за развитие на туризма.

Учебно посещение в община Мел провинция Беллуно - 26.04.2009 г. -29.04.2009 г. Проведени бяха семинар и работна среща в кметството на община Мел. Направена беше Презентация на община Мел. Посетени бяха замъка „Зелиг” и Природен парк „Доломити Белунеси”, превърнати в туристически атракции.

Учебно посещение в община Феррара провинция Емилиа Романа – 07.06.2010 г. - 10.06.2010 г. Проведени бяха работна среща и семинар в залата на Провинциален консорциум за обучение. Презентации на туристически асоциации и НПО за фестивален туризъм - „II Palio di Ferrara”, ”Феррара под звездите” фестивал „Buskers” и конгресен интернационален фестивал. Посетени бяха  историческите центрове на Феррара и Болоня, Парка Делта на река По, Комакио - туристически  морски комплекс и Абатството на Помпоза.

Разработените рекламни материали бяха предоставени на италианските партньори и на  туристите в местата, които посетихме.

Проекти на общините-партньори:

Разработване на туристическа атракция на базата на природните забележителности във Врачански Балкан  пещера „Леденика”

Идеен проект „Калето” на община Мездра.

3

Пилотният проект се разработва на базата на развитие на фестивален туризъм, включващ фестивал на побратимените  градове.

Основната цел е да се стимулират икономическото, културното и международно сътрудничество в развитието на устойчив туризъм.

Специфичните цели:

·              Опознаване на традициите ,културата ,икономиката и бита на побратимените градове.

·              Активизиране на сътрудничеството  между общинските ръководства с цел подобряване условията за бизнес и подобрен  културен и спортен обмен.

·              Създаване на условия за по-добро международно сътрудничество на бизнеса.

·              Създаване на условия за осъществяване на връзки между културните дейци  и идеи за съвместни прояви.

 

         В хода на реализация на проекта представители на местната и държавна власт, на туристически и браншови организации, на малкия бизнес, НПО, експерти, отговорни за туристическото развитие на четири общини с туристически потенциал от област Враца получиха теоретични и практически познания и опит по теми, свързани с развитието на туризма относно :

*  оценка на  отличителните предимства на района;

*  разработване на атракции;

*  разработване на елементи на туристически продукт;

*  допълнително предлагане, създаване и налагане на  регионални марки;

*  качество на продукта;

*  реклама, управление на дестинациите;

*  разработване на продукт на междуобщинско и междурегионално ниво.

 

         Реализацията на проекта даде възможност  реално и на практика кадрите да повишат своя капацитет в развитието на туризма, ползвайки италианския опит. Това от своя страна формулира единна политика за развитие на региона съобразена със спецификата на всяка община- партньор, при широко прилагане на опита и добрите практики на италианските партньори, което определя изграждане на бъдеща туристическа политика. Слага началото на дългосрочен обмен на знания и опит и създаване на модел за междурегионално сътрудничество в рамките на Европейския съюз.