Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.08.2010
Днес от 06.08.2010г. от 13,00ч. в заседателната зала на Община Враца ще се отваря плик №2”Предложение за изпълнение на поръчката” за „Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Вра

Днес от 06.08.2010г. от 13,00ч. в заседателната зала на Община Враца  ще се отворя плик №2”Предложение за изпълнение на поръчката” ,който съдържа техническото предложение на участника за изпълнение на обществена поръчка :включващ организация на работа ,методи и организация на текущия контрол и мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните ремонти работи и др. за „Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.

Също така днес от 17,00 часа в заседателната зала ще се отваря плик №1: „Документи за подбор” – проверка на документите в офертите на участниците съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя.за Предоставяне на консултански услуги по чл.166,ал.1 от ЗУТ при реализацията на проекти: 1.”Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”; 2.”Проектиране и изграждане на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.