Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.08.2010
Отварянето на ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”

ще се извърши на 09.08.2010 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
            
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/Петя Аврамова – заместник кмет по устройство на територията, строителство и общинска собственост/

06.08.2010 г.