Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.08.2010
Отварянето на ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за поръчка с предмет: „Предоставяне на консултански услуги по чл.166, ал.1 от ЗУТ при реализацията на проекти:

1. „Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”;

2. “Проектиране и изграждане на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”

ще се извърши на 09.08.2010 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
            
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/Петя Аврамова – заместник кмет по устройство на територията, строителство и общинска собственост/

06.08.2010 г.