Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

   Община Враца кандидатства и бе избрана заедно с още 13 български общини сред пилотните общини в проекта на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) „Гражданите и общината - партньори за прозрачна и ефективна местна администрация".
    Проектът е насочен към разработването на Национална програма за действие в изпълнение на Европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа в края на 2007 г. Основните дейности по проекта обхващат:

  • Проучване и анализ на съществуващите български и европейски практики;
  • Реализиране  на  мерки за  постигане  на  добро  управление  на национално ниво;
  • Прилагане на мерките за добро управление в група общини; Провеждане   на   национална   среща   „Ефективно   и   прозрачно управление в общините - какво постигнахме досега?";
  • Обобщение   и   разпространение   на   резултатите   от   проекта  - устойчивост и мултиплициране.

   Избраните пилотни общини ще подготвят свои Планове с мерки за надграждане на постигнатото за прозрачно и ефективно управление на местно равнище. Те ще споделят водещи практики, които впоследствие да се превърнат в общо приложими стандарти и за други общини в страната. Ще бъдат проведени дискусионно-обучителни модули с оглед подобряване на управлението.

План за ефективно и прозрачно управление на Община Враца

   Проектът на НСОРБ е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", с финансиране на Европейския социален фонд на Европейския съюз.