Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

 

ОБЩИНА ВРАЦА  НАБИРА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

 

Уважаеми граждани,

Община Враца подготвя проект за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В тази връзка, до 15 януари 2011 г., Общината набира проектни идеи, които след задължителна процедура на селекция, могат да бъдат включени в дейностите на цялостния проект.

Проектните идеи трябва да са съобразени с дефиницията за иновативност, съгласно Насоките за кандидатстване:

„Иновативните културни събития надхвърлят границите на традиционните художествени прояви, разчупват стандартното мислене и формати; въвеждат нова проблематика или откриват нови интерпретации дори на едни традиционни теми; създават нови форми на самоизява; привличат нови публики; опират се на нови партньорства; отварят границите между творци-професионалисти и аматьори, усвояват нови пространства като сцени на действие; произвеждат нови социални ефекти на солидарност и идентичност, основаваща се върху мястото, квартала, града. Често те се характеризират със синтез на изкуствата, с обединяване на възможностите на изкуство и наука, изкуство и педагогика, култура, екология, здравеопазване, спорт; при реализирането на тези събития се използват и нови технологии, (включително технологиите на широкото участие – participative technologies), нови канали за информация и нови модели на потребление.”

Настоящата схема цели:

• Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;
• Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;

• Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.      Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.

2.      Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;

3.      Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);

4.      Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

Подробности за ОП „Регионално развитие” и за схемата можете да намерите тук (http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=415).

Проектният фиш, в който трябва да бъде описана Вашата проектна идея, можете да изтеглите от ТУК

Моля, изпращайте Вашите предложения на следния адрес: obshtinavr@b-trust.org