Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВРАЦА

На 75% ще се увеличи БФП по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ в рамките на програмен период 2007-2013 г.

 

 

 

 

МРР стартира за втори път информационна кампания

 

СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА ПО

ПРОЕКТ BG161PO001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

ОТ СТРАНА НА СОБСТВЕНИЦИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

От 2 юли 2012 г. стартира приемането на заявления за интерес и подкрепа по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Подаването на заявленията ще се извършва в стая 31, ет.2 в сградата на Община Враца. Същите ще бъдат регистрирани в регистър, по образец на Дирекция «Жилищна политика» към МРРБ от Даниела Колова, тел. 66 31 22.
Информация за проекта можете да получите от:

Десислава Йорданова, директор дирекция „Жилищна политика“, тел. 9405 665, моб. 0884-644003, d_yordanova@mrrb.government.bg;
Христина Стоичкова, старши експерт дирекция „Жилищна политика“ (юрист), тел. 9405 236, HStoichkova@mrrb.government.bg
Елена Антова, главен експерт дирекция „Жилищна политика“ (архитект), тел. 9405 417, моб. 0882-408008 , EAntova@mrrb.government.bg;

За Община Враца от:
инж. Красимира Георгиева – зам.-кмет и координатор в процеса на изпълнение на проекта за Община Враца, тел. 0884644014, e-mail: georgieva@vratza.bg;
инж. Емилия Беличовска – гл. експерт, тел.: 0884806698

Представяне на проекта
Указания за кандидатстване
Контакти за Северозападен район за планиране
Образци на документи за финансова подкрепа
Образци на документи за интерес и подкрепа