начало » Услуги » Устройство на територията

    ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по устройство на територията

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч.

                                                                       
1. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост (учредено право на строеж), договор за наем;
 • удостоверение за наследници (при необходимост). 

Срок:                                                                  Такса:

За град Враца
Обикновена - 7 дни                                             15 лв.
Бърза - 3 дни                                                      30 лв.
Експресна - 4 часа                                               45 лв.

За селата
Обикновена - 7 дни                                             10 лв.
Бърза - 3 дни                                                      20 лв.
Експресна - 4 часа                                              30 лв.

Забележка: За скици с обхват над 1 дм2 таксата се увеличава с 50% за всеки 1 дм2


2. 2083 Издаване на виза за проектиране (чл. 140 от ЗУТ / по чл. 140а от ЗУТ)
Необходими документи:

 • заявление по образец – чл. 140 от ЗУТ;
 • заявление по образец – чл. 140а от ЗУТ;
 • документ за собственост, учредено право на строеж;
 • Скица, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца / Общинска служба „Земеделие“ (за недвижими имоти в землище на гр. Враца и извън регулация);
 • Договор в нотариална форма с останалите собственици (при проектиране в съсобствен имот);
 • Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост (при надстройка и/или пристройка на сграда–етажна собственост);
 • Удостоверение за наследници - в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
 • Предложение за разположение на строежа, ако е допълващо застрояване без ПУП;
 • Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

 Срок:                                                                  Такса:

За града
Обикновена - 14 дни                                          25 лв.

За село
Обикновена - 14 дни                                          20 лв.

Забележка: За визи с обхват над 2 дм2 таксата се увеличава с 50% за всеки 1 дм2

3. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове  /чл. 135 от ЗУТ/
Необходими документи:

 • заявление по образец 51-04; 
 • заявление по образец 51-05; 
 • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
 • Копие от съдебно решение (ако изменението е по реда на чл.134 ал.2 т.7 ЗУТ);
 • Скица – предложение за исканото изменение + Мотивирано задание (чл. 135. ал.2 и чл. 125 от ЗУТ);
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка (ако изменението е за промяна на границите между съседни урегулирани поземлени имота).

Срок:                                                                  Такса:
Физ. лица за жилищно строителство - 14 дни          100 лв.
Юрид. лица - 30 дни                                               220 лв.
Допускане на изменение на дворищно-регулационен план
по съществуващи вътрешни граници   - 14 дни        50 лв.

4. 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове /чл. 124а от ЗУТ/
Необходими документи:

 • заявление по образец 51-04; 
 • заявление по образец 51-05; 
 • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
 • Копие от съдебно решение (ако изменението е по реда на чл.134 ал.2 т.7 ЗУТ);
 • Скица – предложение за исканото изменение + Мотивирано задание (чл. 135. ал.2 и чл. 125 от ЗУТ);
 • Положителното решение на комисията по чл. 17, ал. 1 , т. 1 от ЗОЗЗ (ако изменението е по реда на чл.124а, ал. 1, пр. 3 от ЗУТ)
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка (ако изменението е за промяна на границите между съседни урегулирани поземлени имота).

Срок:                                                                  Такса:
ЧИПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП - 30 дни                    за физ. лица - 100 лв./имот
                                                              за юрид. лица - 220 лв./имот

5. 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
 • Копие от съдебно решение (ако изменението е по реда на чл.134 ал.2 т.7 ЗУТ);
 • Заверка от специализираните контролни органи и експлоатационни предприятия на техническата инфраструктура в зависимост от спецификата на изменението;
 • Проект за изменение на ПУП съгласно Наредба №8 на министъра на МРРБ;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи, ако се променят граници между съседни у.п.и.

Срок:                                                                  Такса:
ЧИПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП - 30 дни                    за физ. лица - 100 лв./имот
                                                              за юрид. лица - 220 лв./имот

 
6. 2025 Разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася искането;
 • Копие от съдебно решение (ако проектът се изготвя по съдебно решение – чл.134, ал.2 т.7 ЗУТ);
 • Скица – предложение за исканото изменение на подробния устройствен план + Мотивирано задание;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи (ако се променят границите между съседни урегулирани поземлени имоти)

Срок:                                                                             Такса:
Физ. лица за жилищно строит. Обикновена - 14 дни                100 лв.
Юрид. лица Обикновена - 14 дни                                           220 лв.
Физ. лица за жилищно строит. Бърза - 7 дни                           200 лв.
Юрид. лица Бърза - 7 дни                                                      440 лв.

 

7. 2025 Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост, учредено право на строеж - удостоверение за наследници (при необходимост);
 • копие от съдебно решение (ако изменението е по съдебно дело);
 • разрешение от кмета на общината за изработване на КППИ;
 • проект за изменение на ПУП в три екземпляра /1 оригинал и 2 копия/;
 • оценка на съответствието-доклад от фирма консултант; /в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 – когато е приложимо/
 • две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;
 • предварителен договор за прехвърляне на собствеността с нотариална заверка (ако се променят границите между съседни урегулирани поземлени имоти);
 • документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;
 • положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
 • влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
 • съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

 

Срок:                                                                  Такса:
30 дни                                                                Таксата по т. 6
                                                                            + таксата по таблица,
                                                                            умножена с коеф.1,30

 

8. 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти /с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет/
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост, учредено право на строеж - удостоверение за наследници (при необходимост);
 • копие от съдебно решение (ако изменението е по съдебно дело);
 • оценка на съответствието-доклад от фирма консултант; /в случаите по чл. 144, ал. 3, т. 1/
 • две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;
 • предварителен договор за прехвърляне на собствеността с нотариална заверка (ако се променят границите между съседни урегулирани поземлени имоти);
 • документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;
 • положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
 • влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
 • съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                         0.1 % от строителната стойност но не по-малко от табл.

        

9. 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /С доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет/
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Виза за проектиране: (задължително в случаите по чл.12,ал.3; чл.41,ал.2; чл.50, 51, 58, 59; чл.133,ал.6; чл.134,ал.6 от ЗУТ и за обекти – недвижими културни ценности);
 • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
 • Разрешение за ползване при преустройство (промяна на предназначението) на съществуваща сграда или част от нея;
 • копие от съдебно решение (ако изменението е по съдебно дело);
 • оценка на съответствието-доклад от фирма консултант; /в случаите по чл. 144, ал. 3, т. 1/
 • две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;
 • предварителен договор за прехвърляне на собствеността с нотариална заверка (ако се променят границите между съседни урегулирани поземлени имоти);
 • документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;
 • положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
 • влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
 • Решение по ОВОС по реда на ЗООС (при необходимост);
 • Договор в нотариална форма (при проектиране в съсобствен имот по чл.183 ал.1 ЗУТ).
 • съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                         0.1 % от строителната стойност но не по-малко от табл.

10. 2112 Издаване на разрешение за строеж
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за собственост или учредено право на строеж;
 • Одобрен инвестиционен проект в 2 комплекта;
 • Договор в нотариална форма със съсобствениците по чл.183, ал.1 ЗУТ ( при на строеж в съсобствен имот) или документите, описани в чл.183, ал.2 ЗУТ(преустройство на обект-етажна собственост) или документите, описани в чл.183, ал. 3 от ЗУТ  (присъединяване на обща част от ет. собств.);
 • Окончателен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал.7 ЗУТ (при промяна на границите на поземления имот)

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                         0.1 % от строителната стойност но не по-малко от табл.


11. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет/
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
 • оценка на съответствието-доклад от фирма консултант; /в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2/
 • две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                    Таксата по табл.2 умножена
                                                            с коеф.1,30 по Приложение

12. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
 • Оригиналният екземпляр на издаденото разрешение за строеж.

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                                  50% от таксата по чл.36, т.7


13. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за собственост;
 • Окончателен договор за прехвърляне на собственост - придаваеми части към имота(ако има такива);
 • Скица на имота от плана за регулация/заверено копие;
 • Становище на инженер-конструктор по чл.147 ал.2 ЗУТ (инвестиционен проект за ограда с височина над 2,20 м) в 3 екземпляра;
 • Писмено съгласие от засегнатите собственици по чл.48 ал.3 ЗУТ (ако плътната част на оградата е над 60 см от терена)

Срок:                                                     Такса:
7 дни                                                     депозит 50лв./м2 разкопана площ
Забележка:гаранцинната вноска се възстановява след изтичане на минималния гаранционен срок

14. 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Договор за наем или писмено съгласие от собственика на имота, в който се поставя обекта по чл. 56 / 57 ЗУТ;
 • Инвестиционен проект / Схема за поставяне;
 • Нотариално заверено съгласие от съсобствениците по реда на чл. 183, ал.1 ЗУТ (при поставяне в съсобствен имот)

Срок:                                                                             Такса:
7 дни                                                                              20 лв.15. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат-а)разрешение за строеж (акт за узаконяване); б)протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива; в)заверена заповедна книга; г)акт обр.14 за приемане на конструкцията; д)констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения; е)документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите; ж)документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа;
 • Снимков материал на фасади и прилежащо околно пространство;
 • Технически паспорти 2 бр. в цифров и графичен вид.

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                    IV кат - 400 лв. / V кат - 250 лв.

16. 2024 Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документи за собственост или учредено право на строеж;
 • Разрешение за ползване на обект / удостоверение за въвеждане в експлоатация при възстановяване на одобрени инвестиционни проекти за преустройство (промяна предназначението) на сграда или част от нея;
 • Разрешение за строеж или други документи от издадените строителни книжа на обекта, чийто инвестиционни проекти се възстановяват;
 • Инвестиционен проект, съгласно Наредба № 4 на министъра на МРРБ – 2 комплекта;
 • Комплексен доклад по чл.142, ал.6 т.2 ЗУТ /когато е приложимо/;
 • Условия за ползване на инженерните мрежи от експлоатационните предприятия.

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                       0.2 % от строителната стойност,
                                               но не по-малко от табл.


17. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Необходими документи:

 • заявление по образец;  
 • Копие от разрешение за строеж
 • Копие от договора за авторски надзор с проектанта по всички части - чл.162, ал.2 от ЗУТ.
 • Копие от договора за упражняване на строителен надзор за строежи I – V категория.
 • Копие от договора за изпълнение на строежа със строител, вписан в Централния професионален регистър, за строежи I – V категория - чл.157, ал.2 от ЗУТ
 • План безопасност и здраве -одобрен от гл. архитект на Община Враца
 • План за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците – одобрен от гл. архитект на Община Враца

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                                  20 лв.

18. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи:

 • заявление по образец;

Срок:                                                               Такса:
7 дни                                                               20 лв.


19. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ
Необходими документи:

 • заявление по образец чл.54а; 
 • 2 бр. Папка - геодезично заснемане;
 • 1 бр. диск с данни на цифровия модел

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                               10 лв.


20. 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /чл. 13 от ППЗСПЗЗ/

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за собственост или учредено право на строеж, договор за наем;
 • Помощен план по чл.13, ал.1 /ал.2/ от ППЗСПЗЗ;
 • Други

Срок:                                                                  Такса:
30 дни                                                                50 лв.


21. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                                   20 лв.22. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • документ за собственост, учредено право на строеж;
 • удостоверение за наследници /при необходимост/;
 • разрешение за строеж;
 • снимков материал за обекта;
 • протокол за достигнати нива

Срок:                                                               Такса:
7 дни                                                               20 лв.


23. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ/административен акт с първоначални данни за имота.

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                               10 лв.

24. 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                               10 лв.
 
25. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                  Такса:
Обикновена услуга - 14 дни                      10 лв.
Бърза услуга - 7 дни                                 20 лв.
Експресна услуга - 3 дни                           30 лв.

26. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за собственост или учредено право на строеж;
 • Преписи от документи;
 • Копия от планове и документация

Срок:                                                                  Такса:
Обикновена услуга - 14 дни                           3 лв. за лист; /A4/
                                                                     7 лв. за чертеж /A3-A0/
Бърза услуга - 7 дни                                      6 лв. за лист;
                                                                     14 лв. за чертеж


27. 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • Документ за собственост, учредено право на строеж или ползване;
 • Отказана покана за сключване на договор с нотариална заверка на подписите (при чл. 192, ал.2);
 • Предложение за трасе на преминаване.
 • Обосновка за липса на друго техническо решение

Срок:                                                                  Такса:
Обикновена услуга - 30 дни                                 20 лв.
Бърза услуга - 14 дни                                          40 лв.

28. 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • Документите за собственост на захранвания имот;
 • Отказана покана за сключване на договор с нотариална заверка на подписите (при чл. 193, ал.3);
 • Ситуация /трасе/ по одобрения устройствен план / инвестиционен проект.
 • Обосновка за липсата на друго техническо решение

Срок:                                                                  Такса:
Обикновена услуга - 30 дни                                40 лв.
Бърза услуга - 14 дни                                         80 лв.
 
 
   
29. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • документ за собственост

Срок:                                                                  Такса:
1 ден                                                                   3 лв. 

 

Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.

 

Приложение

ЗОНА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

I-ва зона

лв./м2 РЗП

II-ра зона

лв./м2 РЗП

III-та зона

лв./м2 РЗП

IV-та зона

лв./м2 РЗП

Села,

извънселищни

територии

Многофамилни жилищни сгради

3.00

2.50

1.75

1.25

0.50

Сгради за обществено обслужване

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

Производствени сгради

2.00

1.75

1.25

0.80

0.50

Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

Допълващо застрояване с домакинско предназначение

-

1.00

0.75

0.50

0.50

Линейни строежи- за 1 мl

1.00

0.25

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30. 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
Необходими документи:

 • Заявление по образец, в което подробно са описани приложимите документи; 

Срок:                                                                  Такса:
33 дни                                                                  250 лв.

 

31. 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
Необходими документи:

 • Заявление по образец, в което подробно са описани приложимите документи; 

Срок:                                                                  Такса:
33 дни                                                                  250 лв.