начало » Услуги » Услуги, предоставяни само от Община Враца

     ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по общо деловодство

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч. При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.

 

1. Регистрация на домашен любимец
Необходими документи:

 • Декларация, подавана в дирекция Местни данъци и такси.

Срок:                                                            Такса:
                                                                      няма

2. Издаване разрешително за безвъзмездно получаване на посадъчен материал за озеленяване
Необходими документи:

 • заявление-образец.

Срок:                                                            Такса:
14   дни                                                              1 лв.

 

3. ИСКАНЕ за издаване на становище за регистрация на животновъден обект( пчелин)
Необходими документи:

 • искане-образец.

Срок:                                                            Такса:
                                                                      няма

 

4. Издаване на разрешително за окастряне или отсичане на дървета в регулация
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:
Обикновена - 14 дни               - 5 лв. /допълнително се събира такса 
                                                         по Наредба за изграждане и опазване
                                                         на зелената система на територията 
                                                         на община Враца /

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

1. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – комплексна услуга
Необходими документи:
 
- лична карта.

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.


2. Сключване на граждански брак в сградата на общината
Необходими документи: 
- 2 броя декларации по образец;   
- 2 броя медицински свидетелства.

Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Срок:                                                     Цена:
7 дни от подаване                               10.00 лв.
на документите
 

 

3. Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта. 

Срок:                                                       Цена:
2 дни                                                      3.00 лв.

4. Отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете

Необходими документи:
- заявление по образец;   
- копие на удостоверението за раждане;  

- копие от личните карти на родителите; 

- документ, удостоверяващ номера на банковата сметка заверен от съответната банка. 

Срок:                                                     Такса:
                                                                 Няма

Забележка: В едномесечен срок от подаване на заявлението, на основание чл.9 от настоящият Правилник, се подготвя списък за отпускане на финансови помощи за новородено или осиновено дете, които се изплащат на всяко 15-число от месеца по банков път.

 

Административни услуги по устройство на територията

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч.

                                                                       

1. Издаване на комбинирана скица на поземлен имот от действащия и предходни подробни устройствени планове
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж
 • удостоверение за наследници (при необходимост).

  Срок:                                                                  Такса:
  Обикновена услуга - 7 дни                         за град Враца        20 лв.
  Бърза услуга - 3 дни                                     за селата            15 лв.

 

2. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква, или разрешение за поставяне за обектите по чл.56 от ЗУТ;
 • скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл.151, ал.1 от ЗУТ;
 • проект за временна организация на движението (ВОБД), съгласуван със сектор „ПП – КАТ” при ОД на МВР при извършване на СМР в улична регулация;
 • заповед за въвеждане на временна организация на движението и протокол, че същата е въведена;
 • документ за внесена такса за ползване на общински терен (ако се изисква);
 • документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл.11, ал.3

Срок:                                                                  Такса:
7 дни                                                        депозит 50 лв. / м2
                                                                разкопана площ

Забележка: Гаранционната вноска се възстановява след изтичане на минималния гаранционен срок3. Издаване на удостоверение за заварен и завършен строеж по §21 от ПР на ЗУТ
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
 • Копие на издадени строителни книжа /разрешение за строеж, протокол за линия и ниво и др. при необходимост/

Срок:                                                               Такса:
7 дни                                                               20 лв.


 
4. Издаване на удостоверение за отстояние на игрална зала до основни или средни учебни заведения
Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за фирмена регистрация.

Срок:                                                               Такса:
Обикновена услуга - 14 дни                                100 лв.
Бърза услуга - 7 дни                                           200 лв. 

 

5. Издаване на заповед за прокарване на временен път по чл. 190 ал. 6 от ЗУТ
Необходими документи:

 • заявление по образец;  
 • Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
 • Проект-предложение от инженер-геодезист за трасе и вертикална планировка на временния път и засегнатите площи и части от поземлени имоти;
 • Съгласуване (становища) на проекта от експлоатационните дружества на техническата инфраструктура

Срок:                                                                  Такса:
Обикновена услуга - 30 дни                                 20 лв.
Бърза услуга - 14 дни                                          40 лв.


 
6. Изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетения по чл. 210 от ЗУТ
Необходими документи:

 • Заявление от заинтересованите лица или служебно нареждане на кмета;
 • Одобрена проектна документация

Срок:                                                                  Такса:
Обикновена услуга - 30 дни                                20 лв.
Бърза услуга - 14 дни                                         40 лв.

 
7. Издаване на удостоверение за премахнат законно изграден строеж в собствен имот
Необходими документи:

 • уведомление в свободен текст;

Подава се един брой до Община Враца и един брой до Агенцията по кадастъра.

 
8. Издаване на разрешение за временно ползване на тротоари, улични платна и свободни обществени площи за строителна площадка
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • Копие от Разрешение за строеж

 

Срок:                                                                  Такса:
3 дни                                                            за 1-ва зона 5 лв./кв.м/мес.
                                                                    за 2-ра зона 4 лв./кв.м/мес.

                                                                    за 3-та зона 3 лв./кв.м/мес.
                                                                    за 4-та зона 1 лв./кв.м/мес.

                                                                    за селата 0.5 лв./кв.м/мес.

 
 

Административни услуги по управление на общинска собственост

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 ч.

   При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.


1. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Необходими документи:

 • заявление - свободен текст;
 • регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали;
 • прономеровани и прошнуровани;
 • лиценз за упражняване на дейността.

Срок:                                                     Такса:
3 дни                                                     3.00 лв.

2. Уведомление за упражняване на търговска дейност

Необходими документи:

 • уведомление - по образец;  
 • актуално удостоверение за съдебна регистрация;
 • ЕИК в случаите, когато лицето е търговец и удостоверение за членство в Регионалната занаятчийска камара, когато се упражнява занаят (независимо от съдебната регистрация), или лицето е самостоятелно работещ майстор;
 • удостоверения за регистрация по чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните;
 • свидетелство за регистрация на фискалното устройство.
 • копие от документ за собственост /копие от договор за наем/;

 

Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

3. Заявление за ползване на общинска площ пред собствен обект, за сервиране/търговия на открито

Необходими документи:

 • заявление - по образец; 
 • Одобрена схема от главния архитект или снимков материал;
 • Квитанция за последно платена месечна такса

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 

4. Заявление за сезонна търговия на открито

Необходими документи:

 • заявление - по образец; 
 • Одобрена схема от главния архитект и/или снимков материал;
 • Квитанция за последно платена месечна такса

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 

5. Уведомление за удължено работно време

 Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • протокол за измерено ниво на шума в най-близката жилищна сграда, издаден от органите на РЗИ Враца;
 • удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • собственоръчно написано съгласие от съседите, собствениците (съсобствениците и наемателите на жилищната сграда);
 • писмено становище на РПУ Враца;

 Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                   няма

 

6. Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект или при захабяване на издадената - 50 лв.


7. Прекратяване на наемните отношения за общински имот

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Квитанция за последно платена месечна такса

Срок:                                                                  Такса:
14 дни                                                                няма

 

8. Отдаване под наем на имоти за нуждите на политически партии и синдикални организации

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава или документ, удостоверяващ, че на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал.1, т.6 от Изборния кодекс

Срок:                                                        Такса:
30 дни                                                      няма

 

9. Настаняване в общинско жилище

Необходими документи:

 • Молба (свободен текст); 
 • Декларация за семейно положение и имотно състояние по образец; 
 • Документ, удостоверяващ годишните доходи на членовете на семейството за последните 12 месеца а именно:
  а) служебни бележки по месторабота – при трудово или служебно правоотношение;
  б) копия от подадени данъчни декларации – при наличие на други доходи;
  в) документ от „Бюро по труда“ – Враца – за регистрация като безработен или справка за актуално състояние на всички трудови  договори от НАП – Враца;
  г) документ от Районно управление „Социално осигуряване“ (РУСО) – за получаване на пенсия или друг документ, удостоверяващ размер на доходите на кандидатите;
  д) документ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца, че лицето получава целогодишно помощи за изисквания период по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП), както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;
 • Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) – за определяне степента на нетрудоспособност, заверен съм датата на подаване на молбата;
 • Когато е декларирано имущество по чл. 4, ал 1, т. 5 от НУРУРОЖ се прилагат документи за застрахователната стойност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оценки, определени от лицензиран оценител;
 • Удостоверение от Агенция по вписванията за вписвания, отбелязвания и заличавания за лице, за 10 /десет/ годишен период по местоживеене за всички членове на семейството;
 • Копие от документ за самоличност/ акт за раждане за деца под 18 години/

Срок:                                                                  Такса:
При освобождаване                                     3 лв.
на общинско жилище

 

10. Продажба на общински жилища

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за семейно положение и имотно състояние във връзка с Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд – по образец; 

Срок: След влизане в сила на решението на Общински съвет – Враца
Такса: 5 лв. за комплект документи по образец

 

11.  Прекратяване на съсобственост за недвижим имот между общината и други лица

Необходими документи:

 • Заявление по образец;  
 • Копие от документ за собственост (Нот. акт, Договор, друг документ); 
 • Оригинална скица на имота от действащия Устройствен план;
 • Оригинална скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица и еднолични търговци;
 • Квитанция от внесена такса в размер на 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота – чл.45, ал.2 от НРПУРОИ

Срок: до 90 дни
Такса: 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота

 

12. Изкупуване право на собственост върху общински урегулиран поземлен имот или поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, в който е/са изградена/и страда/и с учредено право на строеж

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документ за  учредено (отстъпено или признато) право на строеж;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Документ за законно прехвърлено право на строеж на роднини по права линия или на правоприемниците на юридически лица, ако е налице такова;
 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
 • Копие от одобрен архитектурен проект на сградата;
 • Копие от документ за собственост на сграда/и, на обектите в сграда – етажна собственост или констативен акт от общинската администрация, че строежът е изпълнен в груб вид;
 • Оригинална скица от Кадастралната карта – за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица и еднолични търговци;
 • Квитанция от внесена такса в размер на 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота – чл.45, ал.2 от НРПУРОИ

Срок: до 90 дни
Такса: 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота

 

13. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване на обект, построен върху общинска земя

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Оригинална скица/схема за обекта от Кадастралната карта – за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Архитектурен или Идеен проект, одобрен от  Гл. архитект на Община Враца;
 • Конструктивна експертиза – при необходимост;
 • Нотариално заверено писмено съгласие от съсобствениците, по реда на чл. 183 от Закона за устройство на територията;    
 • Копие от документа за собственост (Нот. акт, Договор, друг документ);
 • Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица и еднолични търговци;
 • Квитанция от внесена такса в размер на 50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота – чл.45, ал.2 от НРПУРОИ

Срок: до 90 дни
Такса:
50 % от стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота 

 

14. Регистрация / промяна на собственика на поземлен имот в територии по §4 от ЗСПЗЗ

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 •  Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок: 7 дни                                                           Такса: 10 лв.

 

15. Издаване на скица на поземлен имот по §4

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена услуга - 14 дни                           10 лв.
бърза услуга - 7 дни                                        15 лв.
експресна услуга - 1 ден                                20 лв.

 

16. Презаверка на скица на поземлен имот по §4

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Оригинална скица на имота

Срок: обикновена – 7 дни                           Такса: 5 лв.

 

17. Издаване на характеристика на поземлен имот по §4

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Скица на имота;
 • Удостостоверение за регистрация на поземлен имот от ПНИ на територии по §4 в района на "Врачанските лозя"

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена услуга - 14 дни                           10 лв.
бърза услуга - 7 дни                                        15 лв.
експресна услуга - 1 ден                                20 лв.

 

18. Издаване на разрешително за почистване на дървета – чл.32, ал.2 и ал.3 от ЗОСИ

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни и уреждане на отношения с наследници – по образец ;
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Решение на Общинска служба „Земеделие“, други документи);
 • Копие от скица на имота; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост); 
 • Протокол на лицензиран геодезист от трасиране на имота;
 • Мотивационно писмо (при цялостно почистване на имота)

Срок: 7 дни                                                      Такса: 2 лв.

 

19. Изплащане на рента на земеделска земя (бели петна)

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни и уреждане на отношения с наследници – по образец ;
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Решение на Общинска служба „Земеделие“, други документи);
 • Копие от скица на имота; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост); 
 • Пълномощно от останалите наследници, нотариално заверено (при необходимост)

  Срок: 90 дни                                       Такса: няма