Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2007

Решения 2007 година

Решение № От дата Относно
 25 18.12 Приемане на доклада за самооценяване на цялостната дейност на Областен диспансер за психични заболявания със стационар („ОДПЗС – Враца”) – ЕООД съгласно Наредба № 18/20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 24 18.12 Приемане на Наредба за реда и условията за временно ползване на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки
 23 18.12 Приемане на План-сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса битови отпадъци в Община Враца през 2008 г.
 22 18.12 Прекратяване изплащане на възнаграждение като общински съветник – Васил Иванов Драганов , избран с Решение № 418 от 30.10.2007 година на Общинска избирателна комисия –Враца
 21 18.12 Определяне на представител на Общински съвет – Враца в Областния  съвет за развитие
 20 18.12 Определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България
 19 18.12 Проект „Реконструкция на водоснабдителен водопровод по бул. ”Васил Кънчов" и ул. ”Илинден" – част от път Е-79 гр. Враца
 18 18.12 Определяне на средни месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати за делегираните от държавата дейности във Функция “Образование” в Община Враца
 17 18.12 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училища от Община Враца за учебната 2007-2008 г.
 16 18.12 Разпореждане със сградния фонд на училищата на територията на Община Враца, които подлежат на закриване
 15 18.12 Предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на училищата в село Згориград и село Чирен
 14 18.12 Утвърждаване на 4 самостоятелни маломерни паралелки в ОУ ”Давид Тодоров”
 13 18.12 Разрешение за ползване на заем за „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца"
 12 18.12 Проведен конкурс за избор на Управител на „ДКЦ-I” ЕООД-гр.Враца
 11 18.12 Избор на Председателство на Общинския съвет ОТМЕНЕНО съгласно Решение №5 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
 10 18.12 Утвърждаване състава на комисиите към Общински съвет –Враца ОТМЕНЕНО съгласно Решение №4 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
 9 18.12 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Враца , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
 8 26.11 Проект „Българо-румънски екологичен център за изследване и обучение” по програма ФАР – ТГС – България - Румъния
 7 26.11 Кандидатстване на Община Враца по Програма”Красива България” 2008
 6 26.11 Определяне възнагражденията на кметовете на кметства, Кмета на Община Враца и Председателя на Общински съвет-Враца
 5 26.11 Приемане структурата на Общинска администрация – Враца за мандат 2007 г. – 2011 г.
 4 16.11 Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Враца
 3 16.11 Определяне на дата за заседание на Общинския съвет
 2 16.11 Избор на Председател на Общински съвет-Враца
 1 16.11 Избиране на комисия по избора на Председател на ОбС-Враца
571 28.09 Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Враца и временно изпълняващи длъжността
кметове на кметства
570 28.09 Кандидатстване на Община Враца пред Социалноинвестиционен фонд
569 18.09 Предоставяне на сграден фонд –неизползваемата част от сградата, в която се помещава Целодневна детска градина №5 –източно крило – І-ви етаж , кв.”Медковец”-Враца за „Дневен център”, обслужващ здравно и социално хора в пенсионна възраст
568 18.09 Включване в активите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Враца”ЕООД /МДОЗС/ на помещенията , в които са разположени „Хирургичен блок” и „Радиологично отделение”
567 18.09 Опрощаване на задължения от неплатени суми на Виолета Матева Ангелова от град Враца , ул.”Ген.Леонов” № 74, вх.Б, ап.15
566 18.09 Опрощаване на задължение към Митница – гр.Лом от неплатено мито за закупена кола на Ивайло Иванов Вълков от гр.Враца , ул.”Сестри Хаджи Кръстеви” № 10 , вх.А, ап.4
565 18.09 Отпускане на персонална пенсия на Цветослав Данаилов Диковски от град Враца, ,бул.”Васил Кънчов” №42, вх.А,ап.2
564 18.09 Отпускане на еднократна финансова помощ на Екатерина Апостолова от град Враца , ул.”Димитър Хаджи Тошев” , ет.3, ап.6
563 18.09 Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Тодоров Костов от град Враца, жк.”Дъбника” бл.8, вх.Б, ап.45
562 18.09 Отпускане на еднократна парична помощ на Нина Цветанова Петрова от гр.Враца, ул.”Васил Кънчов”
561 18.09 Отпускане на еднократна парична помощ на Галя Борисова Бешкова от с.Баница ,Община Враца
560 18.09 Придобиване на статут на кметство на село Лютаджик
559 18.09 Класиране на кандидатите при проведен публично оповестен конкурс за продажба на
O Самостоятелен обект, поземлен имот с идентификационен № 12259.1020.295 по кадастралната карта на гр.Враца находящи се на ул. „Тодор Балабанов” № 1 в гр. Враца (УПИ ХІ, , зона - Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) заедно с построените в него сграда с идентификационен № 12259.1020.295.1 и сграда - пристройка с идентификационен № 12259.1020.295.2
O Самостоятелен обект, поземлен имот № 12259.1020.367 по кадастралната карта на гр.Враца находящ се на ул. „Тодор Балабанов” № 1 в гр. Враца (УПИ V , зона - Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ )
O Самостоятелен обект, поземлен имот с идентификационен № 12259.1020.368 по кадастралната карта на гр.Враца находящ се на ул. „Иван Андрейчин” и ул. „ Никола Симов - Куруто” в гр. Враца (УПИ Х, зона - Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) и определяне спечелилия конкурса
558 18.09 Решение за спечелил търга и за купувач на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 12259.1010.35.18.2 по кадастралната карта гр. Враца в ж.к. “ДЪБНИКА“ бл. 34
557 18.09 Решение за спечелил търга и за купувач на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 12259.1010.35.18.40 по кадастралната карта гр. Враца в ж.к. “ДЪБНИКА“ бл. 34
556 18.09 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
555 18.09 Продажба на жилища общинска собственост
554 18.09 Отпускане на 12 000 лева за закупуване на 1 бр.интензивен –транспортен инкубатор тип 5400-„Дрегер” за отделението по неонатология към МБАЛ”Христо Ботев” АД-Враца
553 18.09 Разкриване на клубове на пенсионера в с.Три кладенци и с.Оходен – Община Враца
552 18.09 Утвърждаване на маломерна паралелка в ЕГ”Йоан Екзарх” –Враца
551 18.09 Увеличаване легловата база на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца „ЕООД  /МДОЗС-Враца ЕООД/ от 150 на 160 легла
550 18.09 Даване на съгласие за участие на Община Враца с разработване на проект за залесяване на земеделски земи общинска собственост в землищата на селата в Общината по програма „САПАРД” , мярка 1.4 .”Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти”
549 31.07 Отпуск на Председателя на Общински съвет – Враца
548 31.07 Повишаване стандарта за издръжка и възнагражденията на работещите в Дом за младежи с увреждания с. Три кладенци и Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” Враца
547 31.07 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти на местно равнище от Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи
546 31.07 Пилотен проект на Министерството на икономиката и енергетиката “Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в държавни и общински сгради “
545 31.07 Промяна в капитала на “БКС” ЕООД-Враца
544 31.07 Отчет за дейността на Общински съвет-Враца за периода 06.11.2003 година- 30.06.2007 година
543 31.07 Връщане за ново обсъждане на Решение №530/ 28.06.2007 година на Общински съвет-Враца
542 31.07 Разкриване и функциониране на нова форма за социална услуга – Център за обществена подкрепа” / ЦОП / в гр. Враца
541 31.07 Предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на ТДЮ”Пионер” по проект на програма ФАР:BG2005/017-353.01.02. за срок от пет години
540 31.07 Отпускане на финансова помощ на Параскева Бенинска, родена на 22 юли 1907 г., адрес: бул. „Екзарх Йосиф”, бл. № 77, вход А, ет. 5, ап. 13.
539 31.07 Продажба на три обособени обекти , частна общинска собственост
538 31.07 Разпореждане с недвижими имоти , частна общинска собственост , находящи се на територията на Община Враца
537 31.07 Продажба на съоръжение трайно прикрепено към терена, без право на строеж, представляващо – “Плувен басейн “ , находящ се в землището на с.Згориград в поземлен имот,който е резултативен фонд
536 31.07 Разкриване на Дом за стари хора
535 31.07 Промяна в списъка по чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд / НУРУРОЖФ/ - жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и продажбата им
534 31.07 Информация за управлението на общинския жилищен фонд, съгласно Решение№ 510/ 28.06.2007 година на
Общински съвет-Враца
533 31.07 Текущо изпълнение на бюджета на Община Враца за І-во шестмесечие на 2007 година
532 28.06 Именуване на улици в жк.”Дъбника “ в град Враца
531 28.06 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти на местно равнище от Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи
530 28.06 Безвъзмездно предоставяне на сграден фонд – две помещения неизползваемата част от сградата, в която се помещава ЦДГ № 4 гр. Враца за Център за социална рехабилитация и интеграция
529 28.06 Представяне на база, собственост на Общината за създаване и функциониране на нова услуга в общността “Защитено жилище за младежи напуснали Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи /ДОВДЛРГ/
528 28.06 Кандидатстване на Община Враца за финансиране на Проект: “Изграждане на физкултурен салон към СОУ”Васил Левски”град Враца пред Социално-инвестиционния фонд
527 28.06 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
526 28.06 Учредяване право на строеж за построени обекти върху общинска земя, по реда на §17 от ПР на Закона за устройство на територията
525 28.06 Обява на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “Диагностично-консултативен център-І” ЕООД-гр.Враца
524 28.06 Информация за икономическото състояние на дружествата с общинско участие за 2006 година и първо тримесечие на 2007 г.
523 29.05 Отпускане на еднократна парична помощ на Людмила Любомирова Йорданова от гр.Враца, ул.”Васил Кънчов” № 76 , вх.А,ап.7
522 29.05 Отпускане на еднократна парична помощ на Христина Иванова Иванчева от гр.Враца , ул.”Васил Кънчов” № 6
521 29.05 Опрощаване на задължения на Назик Османова Чушканова от гр.Враца , ул.”Мусала” № 14 в размер на 608,00 лева
520 29.05 Изпълнение Решение № 468/06.03.2007 г. на ОбС
519 29.05 Разкриване на Клубове на пенсионера в с.Згориград и кв.Бистрец – Община Враца
518 29.05 Откриване на процедура за продажба на обособени обекти – общинска собственост, включен в програмата за приватизация
517 29.05 Продажба на два обособени обекти, частна общинска собственост
516 29.05 Търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда 12259.1019.244.1.1 – офис № 1 по кадастралната карта на гр. Враца
515 29.05 Предоставяне за общо ползване на мери и пасища от ОбПФ на земеделски стопани – животновъди съгласно чл. 48, ал. 2 от ЗИД на ЗСПЗЗ (Закон за изменение и допълнение на Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи), (обн. ДВ бр. 13 от 09.02.2007 г.)
514 29.05 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
513 29.05 Учредяване право на строеж за изграждане на православен параклис за публични религиозни обреди и служби
512 29.05 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ ХХ, кв.150, ж.к."Дъбника", гр.Враца.
511 29.05 Търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект - ЛОК, сграда с идентификатор № 2.259.1010.157 по кадастралната карта гр. Враца в ж.к. “ДЪБНИКА“
510 29.05 Замяна на жилище частна общинска собственост с жилище, собственост на Цветан Петков Младенов и Боряна Иванова Младенова
509 29.05 Вземане на решение за отмяна на решение № Решение № 474, прието с Протокол № 45/30.03.07 год. на Общински съвет – Враца и повторно разглеждане на докладна записка на Кмета на Община Враца за утвърждаване на определения кандидат за управител на „Обредни дейности” ЕООД
508 29.05 Вземане на решение за повторно приемане на Решение № 503 от Протокол № 46/26.04.07 год. на Общински съвет –Враца за удължаване срока за подаване на документите, представяне на писмената разработка и датата на провеждане на конкурса, определяне секретар на комисията и възлагане на Кмета пълномощия за изпълнение на решението
507 29.05 Доклад за изпълнение на Програмата по Плана за развитие на Община Враца 2006 и Програма за реализация на Плана за развитие на Община Враца – 2007
506 29.05 Обявяване на 1 юни – Ден на град Враца и 2 юни 2007 г. – Ден на Христо Ботев и на падналите за свободата на България - за неработни дни
505 29.05 Утвърждаване на Наградата на град Враца за 2007 година и удостояване със званието “Почетен гражданин на град Враца “ за 2007 година
504 26.04 Проведен търг с явно наддаване за продажбата на обект “ сграда на бивша автоспирка “ находяща се в с.Върбица ,Община Враца
503 26.04 Удължаване срока за подаване на документите, представяне на писмената разработка и датата на провеждане на конкурса, определяне секретар на комисията и възлагане на Кмета пълномощия за изпълнение на решението.
502 26.04 Отпускане на парична помощ на Рада Георгиева Бендурска от гр.Враца, ул.”Вежен”№36 ,ЕГН 0608271870
501 26.04 Изграждане на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията на територията на Община Враца
500 26.04 Изграждане на доброволни формирования на територията на Община Враца за предотвратяване или овладяване на бедствие и отстраняване на последиците от него
499 26.04 Продажба на съоръжение трайно прикрепено към терена, без право на строеж, представляващо - „Плувен басейн”, находящ се в землището на с.Згориград в поземлен имот, който е резултативен фонд
498 26.04 Промяна на предназначението на част от у.п.и.І кв.155, ж.к.”Дъбника” по плана на гр. Враца, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
497 26.04 Обособяване на нов у.п.и.VІІ с площ 9395 кв.м. от у.п.и.VІ, кв.133, ж.к.”Дъбника” по плана на гр. Враца, отреден за училище. Промяна на предназначението на у.п.и.VІІ кв.133, ж.к.”Дъбника” по плана на гр. Враца от публична общинска собственост в частна общинска собственост с предназначение за комплексно обществено обслужване,
спорт и озеленяване
496 26.04 Определяне на средни месечни брутни заплати и средствата за заплати по делегираните от държавата дейности във функция „Образование” на Община Враца
495 26.04 Информация за икономическото състояние на “Стоматологичен центърІ”ЕООД,прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация.
494 26.04 Избор на Комисия за Наградите на град Враца, съгласно чл.42, ал.2 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца
493 26.04 Изменение на Решение № 373/27.07.2007г. на Общински съвет – Враца
492 26.04 Следприватизационен контрол на „Свежест” ЕООД закупен от „Белинвест” АД
491 26.04 Публичен търг с явно наддаване за продажба на: самостоятелен обект, поземлен имот УПИ ІІ, кв. 68 по плана с.Мраморен, общ. Враца заедно с построена в него търговска сграда; самостоятелен обект, сграда бикарник в имот № 111006 в землище с. Тишевица общ. Враца; самостоятелен обект, едноетажно тяло от комбинирана сграда в УПИ VІІІ кв. 52 централна част в с.Тишевица общ.Враца
490 30.03 Подобряване дейността на общинските дружества със 100% общинско участие
489 30.03 Назначаване на дипломиран регистриран одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2006 година на “Информационен център” ЕАД гр.Враца и определяне на възнаграждение
488 30.03 Отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Пламенова Антова от гр.Враца, жк.”Дъбника “ чл.16 , ап.70 ,вх.В, майка на близнаците Пламен и Николай Антови – инвалиди 95% с чужда помощ
487 30.03 Опрощаване на задължение за дължими здравноосигурителни вноски на Веско Павлинов Асенов и Лиляна Митова Асенова от с.Върбица, Община Враца
486 30.03 Отпускане на персонална пенсия на Теодор Николаев Любенов от гр.Враца , жк.”Дъбника “ бл.27 , вх.Д, ап.107 ,ЕГН 0248221909
485 30.03 Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Ценова Атанасова от с.Вировско, Община Враца
484 30.03 Приемане на Информация за изпълнението на решенията на Общински съвет-Враца за периода 30.06.-31.12.2006 година
483 30.03 Извършен следприватизационен контрол на обект продаден чрез конкурс от общината на РБО ЕООД
482 30.03 Публичен търг с явно наддаване за продажба на: самостоятелен обект, сграда с идентификатор № .259.1010.157 по кадастралната карта гр. Враца, и самостоятелен обект в сграда 12259.1019.244.1.1 – офис № 1 по адастралната карта на гр. Враца
481 30.03 Отреждане право на ползване на общински гори, възстановени в землището на с. Чирен. Ползването ще се изразява в добиването на дърва за огрев на основание чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 80, ал. 8 от Правилника за приложение на Закона за горите
480 30.03 Разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост , находящи се в гр.Враца
479 30.03 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот , представляващ урегулиран поземлен имот- УПИ ХХ, кв.150, жк.”Дъбника “ , гр.Враца.
478 30.03 Учредяване право на строеж за построени обекти върху общинска земя , по реда на § 17 от ПР на Закона за устройство на територията
477 30.03 Вземане на решение от Общински съвет-Враца и възлагане на Кмета на Общината за предприемане на действия по прехвърляне на собствеността на сграда – стрелбище, собственост на “ВОИНТЕХ” ЕООД / в ликвидация/
476 30.03 Вземане на решение от Общински съвет-Враца и възлагане на Кмета на Общината за предприемане на действия по прехвърляне собствеността на сграда –стрелкови клуб собственост на Министерство на отбраната
475 30.03 Отдаване за безвъзмездно ползване на помещения, разположени в бл.34- жк.”Дъбника” на ЦСМП
474 30.03 Утвърждаване на определения кандидат за Управител на “Обредни дейности “ЕООД и разглеждане на постъпилите възражения на участници в конкурса
473 30.03 Определяне на средищни училища в структурата на училищната мрежа на Община Враца
472 06.03 Освобождаване на членове от Съвета на директорите на “Информационен център”ЕАД-Враца
471 06.03 Проведен търг с явно наддаване за продажба на обект „сграда за търговия” находяща се на ул. „Цар Обединител” 26 в гр. Враца
470 06.03 Откриване на процедура по акредитация на Общински лечебни заведения
469 06.03 Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “Диагностично-консултативен център-І”ЕООД-гр.Враца
468 06.03 Анализ на състоянието и качеството на управление на общинската собственост през 2006 година, възможности и предложения за подобряване на управлението
467 06.03 Приемане бюджета на Община Враца за 2007 г.
466 30.01 Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Цветанова Игнатова , с.Чирен , Община Враца , ул.”Ален мак” № 5
465 30.01 Отпускане на финансова помощ за закупуване на карта за пътуване на Цветелина Николаева Илиева от с.Лиляче , Община Враца
464 30.01 Отпускане на финансова помощ за заплащане таксата в Средношколско общежитие на Десислава Цветанова Цветкова от с.Баница , Община Враца
463 30.01 Опрощаване на задължение към НЗОК на лицето Геомил Борисов Масларски от град Враца , ул.”Струма “ № 13 , ЕГН 6601221863,вх.№ 9100-5432/ 05.09.2006 година
462 30.01 Отпускане финансова помощ на Борислав Милков Георгиев от гр.Враца , ул.”Максим Горки“ № 15
461 30.01 Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение за целите на проект : “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“
460 30.01 Приемане на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца
459 30.01 Даване мандат на делегатите и зам.-делегати , представляващи Община Враца в ОС на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ
458 30.01 Публичен търг с явно наддаване за продажба на обект „Сграда на бивша автоспирка” в с. Върбица общ. Враца
457 30.01 Предоставяне безвъзмездно право на ползване на помещения за нуждите на читалище “Пробуда-1927“ с. Върбица
456 30.01 Предоставяне безвъзмездна база за създаване и функциониране на услугата “Напълно функциониращ хоспис“ – разполагащ с подходяща база, оборудване и мултидисциплинарен екип от професионалисти и доброволци с подходяща квалификация
455 30.01 Учредяване право на строеж за построени обекти върху общинска земя, по реда § 17 от ПР на Закона за устройство на територията
454 30.01 Промяна на предназначението на част от у.п.и І , кв.155, жк.”Дъбника “ по плана на гр.Враца, отреден за озеленяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост
453 30.01 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в гр.Враца
452 30.01 Приемане на отчета по бюджета на Община Враца с направените изменения и допълнения за 2006 г.