начало » Общински съвет » Решения 2006

Решения 2006 година

Решние № От дата Относно
451 21.12 Декларация в подкрепа на българските медицински сестри несправедливо осъдени в Либия
450 21.12 Разкриване на Клуб на пенсионера в с.Девене,Община Враца
449 21.12 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за микропроекти на местно равнище от “Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи “
448 21.12 Увеличаване на легловата база на Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца ЕООД / МДОЗС Враца ЕООД / от 139 на 150 легла.
447 21.12 Предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на 1 брой ехограф„ Sonoline Adara Ultrasound Imaging System”, частна общинска собственост, на Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Враца ЕООД.
446 21.12 Приемане Програма за приватизация на обекти общински не жилищни имоти
445 21.12 Промяна на статута на имота – сграда и дворно място на бивше Начално училище “ Митрополит Константин “ в град Враца
444 21.12 Класиране на кандидатите при проведен публично оповестен конкурс за продажба на обект ОЧНА КЛИНИКА с идентификатор № 12259.1018.6.1.5 находящ се на бул. „Демокрация” № 14 в гр. Враца и определяне спечелилия конкурса
443 21.12 Покупко - продажба на обект „сграда на бивша ученическа работилница” в с. Бели извор общ. Враца
442 21.12 Продажба на три обособени обекти, общинска собственост
441 21.12 Списък за продажба на общински жилища
440 21.12 Откриване на процедура по предоставяне под наем на имоти, публична общинска собственост.
439 21.12 Приемане План – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за Община Враца през 2007 г.
438 21.12 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца
437 21.12 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца с Решение № 165, Протокол № 22/ 24.03.2006 година
436 21.12 Изменение на бюджета на Община Враца за 2006 год.
435 21.12 Приемане на поздравителна телеграма  до Мартин Петров- Почетен гражданин на град Враца избран за футболист № 1 на България за 2006 година
434 16.11 Сключване на временен договор с д-р Богдан Драгойчев за управление на ДКЦ І –Враца до провеждане на конкурс за управител на дружеството
433 16.11 Отпускане на еднократна финансова помощ на Антонио Анатолиев Йорданов, син на Надежда Симеонова Петрова от гр.Враца, ул.”Цар Борис І ”№ 8
432 16.11 Опрощаване на дължимо вземане на Пламен Вълков Иванов от гр.Враца, ул.”Найден Геров” № 6 , вх.Б, ап.6 с ЕГН 6006191902
431 16.11 Продажба на дялово участие на Община Враца в дружество с ограничена отговорност “Вратцата”ООД
430 16.11 Избор на комисия по провеждане на конкурс за управител на “Обредни дейности “ЕООД-Враца
429 16.11 Отпускане на еднократна помощ на семейството на Николай Дойнов – почетен гражданин на Враца
428 16.11 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Лесконож”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
427 16.11 Учредяване безвъзмездно право на ползване на Дирекция “Гражданска защита”-област Враца върху недвижим имот, частна общинска собственост
426 16.11 Продажба на Сграда-Трансформаторен пост с правото на строеж находящ се в землището на с.Чирен с в местността “Край село” п.и №086453 собственост на Община Враца
425 16.11 Изменение и допълнение на действащите наредби на
Общински съвет - Враца
424 16.11 Информация за проведени събрания на съдружниците в дружествата с участие на Община Враца, разгледани проблеми и взети решения
423 16.11 Намаляване капитала на “Стоматологичен център-І” ЕООД и на “Медико-технологическа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД с изваждане на сгради
422 16.11 Намаляване капитала на ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – ВРАЦА- ЕООД с изваждане на сгради
421 16.11 Промени в мрежата на учебните заведения в
Община Враца за 2006/ 2007 година
420 16.11 Искане за увеличение на дяловия капитал на Община Враца в акционерно дружество МБАЛ „Христо Ботев”, АД - Враца
419 16.11 Избор на обществен посредник на територията на Община Враца
418 16.11 Избор на Председател на комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
417 16.11 Избиране на броя и състава на комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
416 16.11 Изграждане на паметник на Св.св Кирил и Методий в гр.Враца
415 16.11 Учредяване право на строеж за изграждане на богослужебен дом /храм/ за публични религиозни обреди и служби
414 16.11 Актуализиране на Границите на зоните в населените места от Врачанската община, приети с решение № 188 по Протокол № 30 от 29.01.1998 г. на Общински съвет Враца, и промяна на промила за изчисляване на Такса битови отпадъци, отнасящ се за недвижими имоти на физически лича и жилищни имоти на юридически лица в гр. Враца
413 16.11 Изменение на бюджета на Община Враца за 2006 год.
412 5.10 Подкрепа за преобразуване на Педагогически колеж-Враца във филиал на Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий”
411 5.10 Промяна на решение № 399/14.09.2006 година по Протокол № 39 на Общински съвет - Враца
410 5.10 Изпълнение на Решения на Общински съвет-Враца
409 5.10 Изготвяне информация за проведените събрания на съдружниците в дружествата с участие на Община Враца , разгледани проблеми и взети решения
408 5.10 Промени в Наредбата за условията и реда , при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества
407 5.10 Продажба на земеделска земя от 61,431 декара № 020047 находяща се в землището на с.Бели извор с ЕКАТТЕ 03438 в местността “Требежината” собственост на Община Враца
406 5.10 Откриване на процедура по предоставяне под наем на 8 бр. общински язовири и прилежащия към тях терен  ОБЯВЕНО ЗА НИЩОЖНО С РЕШЕНИЕ №15/18.10.2012 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА
405 5.10 Вземане на решение за продажба на дяловото участие на Община Враца в дружеството “Вратцата “ООД гр.Враца
404 5.10 Определяне на условията за организиране и провеждане на конкурс за управител на “Обредни дейности”ЕООД , съгласно изискванията на чл.4от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружествата с общинско участие в Община Враца
403 5.10 Отчет за дейността и анализ на изпълнение на бизнес-програмите на лечебните заведения (ЛЗ) – търговски дружества със 100 % общинско участие за периода 2003, 2004, 2005 и първо полугодие на 2006 г. и предложения за решаване на проблемите им
402 5.10 Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Враца
401 14.09 Откриване на процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Враца
400 14.09 Актуализиране на границите на зоните на населените места от Врачанска община , приети с Решение № 188 по Протокол № 30 от 29.01.1998 година на Общински съвет-Враца
399 14.09 Откриване на процедура за продажба на обособен обект - общинска  собственост включен в програмата за приватизация
398 14.09 Продажба на земеделска земя от 2,00 декара №000033 находяща се в землището на с.Тишевица с ЕКАТТЕ 72504 в месността “Селището “ собственост на Община Враца
397 14.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2006 година
396 14.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2006 година
395 14.09 Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Враца
394 27.07 Отпуск на Председателя на Общински съвет – Враца
393 27.07 Отпускане на персонална пенсия на Ивайло Валериев Христов , ЕГН 0450021880 от гр.Враца , ул.”Скакля” № 4, ет.17 , ап.99
392 27.07 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за микропроекти на местно равнище от “Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи“
391 27.07 Отпускане безлихвен кредит на “Информационен център” ЕАД- Враца в размер на 11 516, 99 лева за изплащане на присъдени суми за трудови възнаграждения и обезщетени по КТ на бивши служители в дружеството
390 27.07 Определяне на концесионер на яз.”Влашки дол”,съгласно Заповед № 508/20.04.2006 година на Кмета на Община Враца
389 27.07 тпускане на финансова помощ на Ива Христова Николова ЕГН 7604260983от гр.Враца , ул.”Околчица “ № 19
388 27.07 Преписка за опрощаване на данъчно задължение и събираемостта на задължението по повод искане за опрощаване на данъчно задължение към държавата от Огнян Илиев Влахов, ЕГН 5702273246, живущ в гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл.124, вх. А, ет 5, ап.13 заведено под № 94 00-2045/ 21.04.2005г. в администрацията на Президента на Република България
387 27.07 Именуване на улици в района на Източна индустриална зона, намираща се между бул.”Васил Кънчов “ и улицата успоредна на оградата на “Химко “ – ЕАД – Враца
386 27.07 Приемане на Информация за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Враца за периода 30 март – 30 юни 2006 година
385 27.07 Информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие в Община Враца към.31.12.2005 година
384 27.07 Намаляване капацитета на Дом за младежи с увреждания от 18-35 годишна възраст с.Три кладенци, ул.”Юрий Гагарин” №16
383 27.07 Откриване на процедура за продажба на обособен обект “Сграда – бивша ученическа работилница”, находяща се в с. Бели извор, включен в програмата за приватизация
382 27.07 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ VІ-4972, кв.11, ул.”Мито Орозов” и ул.”Братя Миладинови”, Складова зона на гр.Враца.
381 27.07 Промяна на предназначението на част от у.п.и.І кв.155, ж.к.”Дъбника” по плана на гр. Враца, отреден за озеленяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
380 27.07 Промяна на предназначението на част от у.п.и.І, кв.68 с.Мраморен отреден за училище “Христо Ботев” от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
379 27.07 Замяна на сгради - фурни собственост на
Община Враца и ПК “Напред” Враца
378 27.07 Учредяване право на строеж за построени обекти върху общинска земя, по реда на §17 от ПР на Закона за устройство на територията.
377 27.07 Разпореждане с общински имоти, частна общинска собственост, находящи се в населени места на територията на Община Враца.
376 27.07 Списък за продажба на общински жилища
375 27.07 Актуализиране на границите на зоните в населените места от Врачанската община, приети с решение № 188 по Протокол № 30 от 29.01.1998 г. на Общински съвет Враца
374 27.07 Финансово икономическото състояние на “БКС”ЕООД
373 27.07 Участие на “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Враца” ЕООД и Община Враца като партньор с проект по Програма ФАР 2004/016-711.01.02 - “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” за създаване и функциониране на услугата “Дневен център, със защитено жилище и Обществен информационен център” за лица с тежки психични разстройства на територията на гр.Враца.
372 27.07 Изменение на бюджета на Община Враца за 2006 година
371 27.07 Текущо изпълнение на бюджета на Община Враца за І- во шестмесечие на 2006 година
370 30.06 Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентина Димитрова Петрова от гр.Враца , ул.”Черни връх” № 2 , Универс ЕАД , стая № 312 , ЕГН 6006161913
369 30.06 Проведен публично оповестен конкурс за продажбата на обект Незастроен поземлен имот с индентификатор № 12259.1010.128 находящ се в гр. Враца, ж.к. „Дъбника” /УПИ ХІІ, кв. 117/
368 30.06 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за микропроекти на местно равнище от “Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи “
367 30.06 Информация за разходването на средствата за микро проекти от фонд “Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи “
366 30.06  Приемане на цени на услуги от звено”Радиофикация”
365 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Девене”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
364 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Влашки дол”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
363 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Агов дол”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
362 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Мраморчица”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
361 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Енева”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
360 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Чирен”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
359 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Под Кръста”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
358 30.06 Конкурс за определяне на концесионер на яз. “Три Кладенци”, съгласно Заповед № 508/20.04.2006 год. на Кмета на Община Враца
357 30.06 Проведен конкурс за определяне концесионер на 10 язовира, публична общинска собственост и прилежащия към тях терен, съгласно Решение № 299/26.01.2006 год. на Общински съвет- Враца
356 30.06 Разпореждане с общински имоти, частна общинска собственост, находящи се в населени места на територията на Община Враца
355 30.06 Информация за икономическото състояние на дружествата с общинско участие за 2005 година и първо тримесечие на 2006 година
354 30.06 Питане за промяна на цената на водата считано от 01.09.2006 година
353 25.05 Присъждане на Наградите на гр.Враца за 2006 година
352 25.05 Обявяване на 2 юни 2006 г. – Ден на Христо Ботев и на падналите за свободата на България - за неработен ден
351 25.05 Продажба на земеделска земя от 1.676 декара No 078024 находяща се в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223 в местността “Край село/Манист.дол собственост на Община Враца.
350 25.05 Промяна в състава на ПК по приватизация и следприватизационен контрол – Надзорен съвет, ПК за развитите на гражданското общество и наименованията и ПК по стопанска дейност и трудова заетост
349 25.05 Отмяна на чл.51, ал.1 в частта по т.61 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца
348 25.05 Изпълнение на проект “Социални услуги в замяна на нови работни места” /СЕЙН/ в Община Враца за 2006 г.
347 25.05 Учредяване право на строеж на построени обекти върху общинска земя, по реда на § 17 от ПР на Закона за устройство на територията
346 25.05 Списък за продажба на общински жилища
345 25.05 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца.
344 25.05 Удостояване със званието “Почетен гражданин
на гр. Враца“ за 2006 година
343 27.04 Опрощаване на задължения за надвзети суми от пения за изслужено време и старост на Георги Тодоров Калчев от гр. Враца, жк. “Дъбника” бл. 34,вх. 6, ап. 27
342 27.04 Опрощаване на дължими здравно-осигурителни вноски към фонд”ЗО” на Иванка Тодорова Димитрова от с. Баница, Община Враца
341 27.04 Опрощаване на дължими здравно-осигурителни вноски към фонд”ЗО” на Горчо Тодоров Горчев – с. Мраморен, Община Враца
340 27.04 Преименуване на улица на името на Цвятко Бобошевски – виден врачанин и български държавник през първата половина на 20 век
339 27.04 Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния отчет на “Информационен център “ЕАД-Враца, съгласно чл.28, т.5 от Наредбата на ОбС-Враца , приета с
Решение № 112 от 21.10.2004 година.
338 27.04 Промяна на състава на ПК по приватизация и следприватизационен контрол – Надзорен съвет
337 27.04 Откриване на процедура за продажба на обособен обект - общинска собственост включен в програмата за приватизация
336 27.04 Програма на Общински съвет - Враца за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти на местно равнище от “Общински фонд за подкрепа на “малки граждански инициативи”
335 27.04 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществен посредник на територията на Община Враца
334 27.04 Кандидатстване на Община Враца с проект пред Социално-инвестиционния фонд за “Основен ремонт на покривна конструкция, фасада, подмяна на дограма и преасфалтиране на спортни площадки в СОУ ”Христо Ботев” – гр. Враца“
333 27.04 Приемане на информация за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца за периода 27 януари 2005 – 28 февруари 2006 година
332 30.03 Опрощаване на задължения по осигурителни вноски за периода от 01.01.200 година – 01.10.2005 година от Ценко Вълчев Марински – гр. Враца, ул.”Илия Кръстеняков“ № 16, вх.Б , ап.30 в размер на 432,60 лева главница и 82,22 лева лихва към 31.12.2005 година
331 30.03 Отпускане на персонална пенсия на Цветан Алексиев Каменов от гр. Враца, жк “Сениче”, бл.201, вх.А , ет.1
330 30.03 Отпускане на персонална пенсия на Десислава Людмилова Вековска от с.Малорад , Община Борован с постоянен и настоящ адрес – гр.Враца, жк”Сениче” бл.6 , вх.В , ап.55
329 30.03 Отпускане на персонална пенсия на Христо Христов Каменов, от с.Павлоче, Община Враца
328 30.03 Кандидатстване на Община Враца по Проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията ВG 2005 / 017-684.01
327 30.03 Приемане на Правилник за дейността на Общинска дирекция за приватизация – Враца
326 30.03 Изваждане от списъка на публичната общинска собственост на недвижим имот , който е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост
325 30.03 Разкриване на клубове на пенсионера в с. Чирен, Община Враца и в с. Тишевица, Община Враца
324 30.03 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен имот, находящ се в УПИ Х , п.и.№ 3790, кв.244, жк.”Подбалканска “, гр.Враца
323 30.03 Откриване на процедура по предоставяне под наем на свободни имоти, частна и публична общинска собственост
322 30.03 Отчет за реализирани продажби на недвижими имоти частна общинска собственост, чрез търгове или конкурси, съгласно решения на Общински съвет - Враца за 2005 година
321 30.03 Избор на обществен посредник на територията на Община Враца
320 30.03 Избор на Председател на комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
319 30.03 Избиране на броя и състава на комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
318 28.02 Избиране на състава на временна комисия по присъждане Наградите на Враца
317 28.02 Извършените разходи през 2005 год. и необходимите средства за 2006г. от общински фонд за приватизация, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК
316 28.02 Промяна в текста на чл. 22, ал. 2 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен
фонд /НУРУРОЖФ/
315 28.02 Поправка на явна фактическа грешка в решение № 125, Протокол № 21/26.07.2001 год. на Общински съвет - Враца
314 28.02 ЗА: Състоянието на дружествата с общинско участие преминали през приватизационна продажба и следприватизационен контрол съгласно Решения на Общински съвет-Враца
313 28.02 Възражение от инж.Войслав Бубев – Кмет на Община Враца относно: Отделни разпоредби на Наредбата за реда,провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружествата с общинско участие, приета с Решение № 301, Протокол № 31/26.01.2006 година на Общински съвет-Враца
312 28.02 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца
311 28.02 Отчет изпълнението на Програмата за приватизация за 2005 година
310 28.02 Отчет изпълнението на Програмата за приватизация за 2005 година
309 28.02 Изменение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Враца и изработване на Правилник за дейността на Общинска дирекция за приватизация при ОбС- Враца
308 28.02 Одобряване промени в структурите на функция ”Общи държавни служби”
307 28.02 Приемане на отчета по бюджета на Община Враца с направените допълнения и изменения за 2005 г.
и бюджета за 2006 г.
306 28.02 Предложение за промяна на статута на Библиотека “Христо Ботев”- Враца от общинска обществена библиотека в регионална библиотека
305 26.01 Информация за събрани и дължими наеми и такси от отдадени под наем общински имоти
304 26.01 Приемане на Статут за “Наградата на гр.Враца“
303 26.01 Изваждане от списъка на публичната общинска собственост на недвижим имот, който е престанал да има предназначението си по чл.З, ал. 2 от Закона за общинската собственост
302 26.01 Вземане на решение от Общински съвет – Враца и възлагане на Кмета на Общината за предприемане на действия по прехвърляне на собствеността на спортните обекти, находящи се на територията на гр. Враца
301 26.01 Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружествата с общинско участие в Община Враца
300 26.01 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правото си на собственост върху общинската част на капитала в търговските дружества
299 26.01 Откриване процедура по предоставяне на концесия за 10 бр. общински язовири и прилежащия към тях терен
298 26.01 Приемане План – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за Община Враца през 2006 г.
297 26.01 Програма за реализация на Плана за развитие на Община Враца за 2006 година