Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2005

Решения 2005 година

Решние № От дата Относно
296 23.12 Опрощаване на надвзети суми по наследствена пенсия на Мая Николова Георгиева гр. Враца, бул. “Демокрация” № 29, вх.Г, ап.52
295 23.12 Търг повторен с явно наддаване за продажба на не застроен парцел отреден за строителство на магазини находящ се в зона Трета, квартал 3, парцел ІV пл. № 336 на ъгъла на бул. „М. Орозов” и ул. „Вапцаров”, гр. Враца
294 23.12 Приемане на доклада за самооценяване на цялостната дейност на “ОДПФЗС - ВРАЦА” ЕООД гр. Враца за критерии, показатели и методика за акредитация на лечебно заведение
293 23.12 Разходване на средства от общинския фонд за подкрепа на малки граждански инициативи
292 23.12 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ ХVІ-3132 кв.27б, ул. ”2-ри юни”, гр.Враца
291 23.12 Замяна на недвижим имот, представляващ дворно място – п.и. 1634, находящ се в кв. 182-а, ж.к. “Подбалканска”, гр. Враца, собственост на Веселин Митков Василев, срещу общински имот , представляващ част от у.п.и.XXII, п.и. 1634, общ., ж.к. “Подбалканска”, гр. Враца
290 23.12 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в гр. Враца
289 23.12 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ VІ-4972, кв.11, ул.”Мито Орозов” и ул.”Братя Миладинови”, Складова зона на гр.Враца
288 23.12 Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУЖВГМЖВ/
287 23.12 Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионална колегия на Български лекарски съюз-Враца върху недвижим имот, общинска собственост
286 23.12 Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имоти №727014 и № 727015 находящи се в местност “Гладно поле”, землището на гр. Враца, на основание чл.2, ал.3 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи
285 23.12 Приемане на тематичен план за работата на Общинският съвет за периода 2006 – 2007 г.
284 23.12 Изменение по бюджета на Община Враца
283 30.11 Отпускане на еднократна парична помощ на
Велизар Александров Георгиев от гр.Враца, жк”Дъбника” бл.16, вх.Г ап.95 и Петър Иванов Даскалов от гр.Враца, жк”Дъбника” бл.16, вх.Д, ап.151
282 30.11 Търг с явно наддаване за продажба на 3 обекта
в бл. 34; ж.к. „Дъбника” гр. Враца
281 30.11 Търг повторен с явно наддаване за продажба на магазинно помещение в бл. „Металург” № 5 на бул. „М. Орозов” № 33, гр. Враца
280 30.11 Търг повторен с явно наддаване за продажба на обект: бивше училище „В. Левски” – сграда и терен в кв. „Медковец”, гр. Враца
279 30.11 Замяна на дялове в административно-търговски сгради и фурни собственост на Община Враца и ПК “Напред” Враца
278 30.11 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца
277 30.11 Учредяване безвъзмездно право на ползване на ТП ”Български пощи” – гр. Враца върху недвижим имот, общинска собственост
276 30.11 Изваждане от списъка на публичната общинска собственост на недвижим имот, който е престанал да има предназначението си по чл.З, ал. 2 от Закона за общинската собственост и обявяването му за продажба
275 30.11 Прекратяване дейността на “Инжстрой” ЕООД и освобождаване на изпълняващия длъжността “Временен управител”, във връзка с обявяване на дружеството в несъстоятелност
274 30.11 Стартиране на процедура за провеждане на Конкурси за управители на дружества с общинско участие съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговски дружества
273 30.11 Приемане на Наредба за концесиите на
Общински съвет – Враца
272 30.11 Изменение на чл. 53, ал.1, т.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на гражданите на територията на Община Враца
271 30.11 Приемане поименен списък – предложение за ремонт на пътищата от Общинската пътна мрежа / ІV- то – класни пътища / през 2006 година
270 30.11 Проект на План за развитие на Община Враца 2006-2013 година
269 01.11 Избиране на общински съветник за член на Постоянни комисии към ОбС – Враца
268 01.11 Удължаване срока на дейността на Временната комисия по номинациите за избор на обществен посредник на територията на Община Враца
267 01.11 Приключване ликвидацията на “Враца Търговия” ЕООД  
266 01.11 Обява за повторен публичен търг
265 01.11 Откриване на процедура за продажба на обособен обект - общинска собственост, включен в програмата за приватизация
264 01.11 Учредяване право на строеж за построени обекти върху общинска земя, по реда на §17 от ПР на Закона за устройство на територията
263 01.11 Откриване процедура на концесия на 10 бр.общински язовири и прилежащия към тях терен
262 01.11 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на  общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ ХVІ-3132 кв.276, ул.”2-ри юни”, гр.Враца
261 01.11 Замяна на недвижим имот
260 01.11 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на  общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ ХІ-2330, кв.271, ул.”Ген. Скобелев” №13, гр.Враца
259 01.11 За отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд
258 01.11

Проект за допълнение на списъка общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди

257 01.11

Стартиране на процедура по акредитация на Общински лечебни заведения

256 01.11 Изваждане от списъка на публичната общинска собственост на недвижим имот
255 01.11 Отчет за извършени продажби
254 01.11 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца
253 29.09 Информация относно изпълнение на Решение № 207/ 05.07.2005 година по Протокол № 25 на Общински съвет – Враца
252 29.09 Отпускане на еднократна помощ на Екатерина Иванова Василева от гр.Враца, ул.”Екзарх Йосиф” №69 , вх.В , ет.1 , ап.28
251 29.09 Опрощаване на държавно вземане на Ирина Иванова Муриш от гр.Враца , жк.”Дъбника “ бл.33, вх.Б , ет.1 , ап.26 и Сергей Тодоров Лукановски от гр.Враца , жк.”Сениче” бл.55 , вх.Е , ап.119
250 29.09 Опрощаване на държавно вземане на Виолета Матева Ангелова от гр.Враца , ул.”Ген.Леонов”№74, вх.Б ап.15
249 29.09 Отпускане на персонална пенсия на Цветомил Красимиров Илиев от гр.Враца , бул.”Втори юни” №177, вх.А ап.50
248 29.09 Търг с явно наддаване за продажба на складове на ул. “Драган Цанков” № 4, гр. Враца
247 29.09 Даване съгласие на управителя на МТЛЗ -ЕООД - Враца за вземане банков кредит и залог на движими вещи, собственост на МТЛЗ -ЕООД - Враца
246 29.09 Отреждане право на ползване на общински гори, възстановени в землището на с.Чирен. Ползването ще се изразява в добиването на дърва за огрев на основание чл. 57, ал. 9 от Закона за горите
245 29.09 Замяна на недвижим имот, представляващ дворно място - п.и. 1634, находящ се в кв 182-а, ж.к.”Подбалканска”, гр.Враца, собственост на Веселин Митков Василев, срещу общински имот, представляващ част от у.п.и. XXII, п.и. 1634,общ., ж.к. “Подбалкнаска”, гр.Враца
244 29.09 Приключване ликвидацията на “Здравец” ЕООД
243 29.09 Откриване на процедура по предоставяне под наем на свободни имоти, частна и публична общинска собственост
242 29.09 Избиране на обществен посредник на територията на Община Враца
241 29.09 Избор на председател на Комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
240 29.09 Състав на Комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
239 29.09 Начин на гласуване на Комисията за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
238 29.09 Комисия за провеждане на избор на обществен посредник на територията на Община Враца
237 29.09 Публичен търг с явно наддаване за обекти в гр. Враца
236 29.09 Публичен търг с явно наддаване за обекти в жк "Дъбника"
235 29.09 Приемане на Програма за управление на утайките от Градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ гр. Враца като допълнение /Приложение №9/ на Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра - Етап II, България
234 29.09 Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Враца
233 29.09 Приемане на НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от органите на Община Враца
232 29.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2005 год.
231 28.07 Промени в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
230 28.07 Опрощаване на държавно вземане на Спасия Христова Димоваска от гр.Враца , жк.”Дъбника “ бл.25 , вх.Г ет.5 , ап.81
229 28.07 Отпускане на еднократни поощрителни награди на пълните отличници завършили 8,9,10 и 11 клас на територията на Община Враца
228 28.07 Във връзка с чл.14 от Закона за общинската собственост и чл.16 и § 5 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
227 28.07 Проект на План за развитие на Община Враца 2006 – 2013 г.
226 28.07 Предоставяне безвъзмездна база за участие в проект “Комплексни грижи за възрастни хора”
225 28.07 Промяна в програмата за приватизация за 2005г.
224 28.07 Обекти за приватизация
223 28.07 Замяна на общинска земеделска  земя с частна земеделска земя съгласно чл.  36, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ,чл.36, ал.4 от ЗОС и чл.41,ал.1 от Наредба за НРПУРОИ
222 28.07 Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ, чл.36, ал.4 от ЗОС и чл.41, ал.1 от Наредба за НРПУРОИ
221 28.07 Утвърждаване на самостоятелни маломерни и слети паралелки в училищата в Община Враца за учебната 2005/ 2006 година
220 28.07

Кандидатстване на Община Враца за финансиране  на проект ”Изграждане на пристройка към   кметството в с. Паволче на сграда за читалище и комплексно обслужване на населението пред Социалноинвестициония фонд

219 28.07 Молба за откриване на процедура за продажба на земеделска земя общинска собственост
218 28.07 Откриване на процедура по предоставяне под наем на свободни общински имоти
217 28.07 Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез търг в землищата на с. Баница, с. Веслец,   с. Голямо Пещене, с. Девене, с. Мраморен, с. Тишевица, с. Върбица съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 от Закона за общинска собственост (ДВ бр. 101 от 16.11.2004 г.)
216 28.07 Сключване на споразумение с Главния данъчен директор за администрирането на местните данъци и такса “битови отпадъци”
215 28.07 Текущо изпълнение на бюджета на Община Враца за І- во шестмесечие на 2005 година
214 05.07 Определяне   отпуска   на Председателя на ОбС - Враца  
213 05.07 Опрощаване на задължението към РУ “СО” – гр. Враца на Димитра Павлова Нанева от гр. Враца, жк. Сениче, бл.58, вх.Б, ет.4
212 05.07 Отпускане на персонална пенсия на непълнолетната Елица Валентинова Алексиева
211 05.07 Опрощаване на дължими здравно осигурителни вноски във фонд “ЗО” на Ангел Александров Василев с ЕГН 5202131749  от гр.Враца , жк”Дъбника”бл.22, вх.Ж , ап.140
210 05.07 Учредяване Общински футболен клуб “Ботев”
209 05.07 Обява на публичен търг с явно наддаване
208 05.07 Обява на публичен търг с явно наддаване
207 05.07 Промени в състава на Съвета на директорите на “ Информационен център Враца “ ЕАД
206 05.07 Искане от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
205 05.07 Искане от Търговско – промишлена палата /ТПП/-Враца
204 05.07 Разпореждане с недвижим и имот и частна общинска собственост, находящи се на територията на гр.Враца
203 05.07 Продажба на 8 бр. гаражни клетки, частна общинска собственост, находящи се в жилищен блок в кв.156 на ул."28-ми октомври" №9, гр.Враца
202 05.07 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца
201 05.07 Изменение на бюджета на Община Враца за 2005 година
200 26.05 Срок за дейността на Временна комисия по номинациите за обществен посредник на територията на Община Враца
199 26.05 Упълномощаване на представител на Общински съвет Враца във връзка с водене на съдебни дела срещу и от Общинския съвет
198 26.05 Обявяване на 2 юни 2005г. –Ден на Христо Ботев и на падналите за свободата на България- за неработен ден
197 26.05 Присъждане наградите на гр.Враца. Утвърждаване на почетен гражданин на гр.Враца
196 26.05 Проект на Община Враца “Рехабилитация на общинския път Враца- с. Згориград- ІV 16 212”
195 26.05 Утвърждаване списък на групите Общински жилища по вид, брой и местонахождение
194 26.05 Комисия по чл.9 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
193 26.05 Приемане на правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Враца
192 26.05

Изграждане на 15 броя общински жилища.

191 26.05 Информация на временната комисия за състоянието и развитието на “Информационен център” ЕАД Враца.
190 26.05 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца.
189 29.04 Подкрепа инициативата за учредяване на обществен дарителски фонд на територията на Община Враца
188 29.04 Отчет на кмета на Община Враца в изпълнение на Решение № 143 и №158 относно продажбата на имоти частна общинска собственост на “Била Недвижимости” ЕООД и “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, и възлагане на кмета на Общината проучване...
187 29.04 Замяна на недвижим имот , представляващ сграда “Кантора на фирма “ с учредено право на строеж , находящ се в кв.142 , ЦГЧ ,гр.Враца ....
186 29.04 Избиране на състава на Комисията по присъждане Наградите на Враца за 2005 година.
185 29.04 Избиране състава на Временна комисия по номинациите за обществен посредник на територията на Община Враца.
184 29.04 Закриване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 годишна възраст и откриване на Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 годишна възраст , с.Три кладенци , ул.”Юрий Гагарин “ № 16 Община Враца.
183 29.04 Предоставяне от Община Враца право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години на БЧК за нуждите на Областния съвет на БЧК – Враца на сграда , общинска собственост.
182 29.04 Придобиване право на собственост върху недвижим имот , представляващ двуетажна сграда с прилежаща земя, находящ се в УПИ І-289, кв.49 по плана на с. Три Кладенци , собственост на Аделина и Станислав Фердинандови Стубленски , чрез покупко-продажба , с цел настаняване на Здравна служба.
181 29.04 Приемане на Програма за приватизация за 2005 година.
180 29.04 Продажба на недвижим имот частна общинска собственост , представляващ “Жилищен блок “ № 143 – незавършено строителство в груб строеж, ведно с правото на строеж”, находящ се в кв.108 на жк.”Сениче”, гр.Враца.
179 29.04 Проект на Тарифа за определяне наемите за ползване на общинския жилищен фонд.
178 29.04 Учредяване право на строеж за построяване на сгради със стопанско-търговско предназначение върху общински терени , находящи се в населени места на територията на Община Враца.
177 29.04 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост , находящи се в населени места на Община Враца.
176 24.03

Опрощаване на държавно вземане на Айгуля Майрова Акишева от гр. Враца , жк “Дъбника “ бл.7 , вх.Б , ап.32

175 24.03

Отпускане на помощ на Маргарита Илиева Кръстева , гр.Враца , ул.”Иван Ангелов “ № 1 вх.Б ап.3

174 24.03

Отпускане на персонална пенсия на Александра Андрианова Андреева ЕГН 0341141873 , с.Паволче

173 24.03

Промяна на членове на поименния състав на ПК на Общински съвет – Враца

172 24.03

Редакцията на т.5 от бюджета на Община Враца за 2005 година

171 24.03

Прекратяване дейността на “Инжстрой”ЕООД и откриване на производство на несъстоятелност

170 24.03

Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, приета с Решение № 226 от Протокол №41/06.03.2003 г. на Общински съвет – Враца

169 24.03

Приемане промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, приета с Решение №226 по Протокол №41 от 06.03.2003г.

168 24.03

Кандидатстване на Община Враца пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на Проект за довършване изграждането на уличната канализационна мрежа на град Враца подобект Канализация на кв.Медковец

167 24.03 Изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца
166 24.03

Утвърждаване на проект за наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

165 24.03 Приемане на Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество , съгласно измененията и допълненията на Закона за общинската собственост
164 17.02 Утвърждаване, провеждане на конкурс, разпределение и възлагане на превозите по Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми
163 17.02 Приемане на бюджета за 2005 година на Община Враца
162 17.02 Приемане на отчета по бюджет 2004 година на Община Враца
161 27.01 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ ХХІІІ, п.и.№1220, кв.14, ЦГЧ, пл.”св.Софроний Врачански” гр.Враца.
160 27.01 Разкриване на Дом за стари хора
159 27.01 Утвърждаване на процедурата за издаване на карти за паркиране на хора с увреждания
158 27.01 Вземане на решение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.124-ЦГЧ и кв.67 по плана на гр.Враца , на основание чл.21, ал.1....
157 27.01 Утвърждаване на поименен списък на съдебни заседатели към Районен съд – Враца
156 27.01 Одобряване промени в структурата на общинска администрация – Враца за времето от 01.01.2005 година за мандат 2003- 2007 година