начало » Общински съвет » Решения 2004

Решения 2004 година

Решние № От дата Относно
155 23.12 Приемане План – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за Община Враца през 2005 г.
154 23.12 Предприемане на спешни мерки във връзка с безопасността на движението в гр.Враца
153 23.12 Закупуване на транспортен инкубатор модел И.Т.4 за отделението по неонатология –МБАЛ” Хр. Ботев”
152 23.12 Създаване на Превантивно –информационен център към Общински съвет по наркотични вещества - Враца
151 23.12 Ликвидиране на съсобственост между общината и Дора Христова Ценова, за недвижим имот, находящ се в ж.к."Р.Лева", кв.62 (б.57-58), п.и.№679, ул." Хр. Ботев"№95, гр.Враца....
150 23.12 Замяна на право на строеж върху общинска земя, учредено в полза на "Митко Костов 2003" ЕООД, за построяване сграда със стопанско предназначение....
149 23.12 Утвърждаване на комисия за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца
148 23.12 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник / омбудсман / на територията на Община Враца
147 23.12 Участие на Община Враца в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини “ по програма техническо побратимяване.....
146 23.12 Приемане на Програма за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра - Етап II , България
145 23.12 Приемане План – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци .....
144 23.12 Изменение на бюджета на Община Враца за 2004 год.
143 23.12 Откриване процедура за изготвяне на ЧИПУП кв.124 и кв.67 циркова площадка по плана на гр.Враца и обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти.
142 26.11 Отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Пламенова Антова – жк. ” Дъбника “, бл.16,вх.В,ап.70
141 26.11 Опрощаване на държавно вземане на Виолета Матеева Ангелова, гр.Враца ул.”Ген. Леонов “ № 74, вх.Б ап.15
140 26.11 Опрощаване на държавно вземане на Красимир Любенов Георгиев – гр.Враца , жк “Младост”бл.11,вх.В,ап.96
139 26.11 Отпускане на персонална пенсия на Моника Малинова Янева –гр.Враца , ул.”Екзарх Йосиф”№ 67 , вх.А ап.2
138 26.11 Упълномощаване на представител на Общинския съвет по гражданско дело № 750 / 2004 година
137 26.11 Информация от инж. Войслав Бубев – Кмет на Община Враца за посещението на делегация в побратимения гр. Крайова Република Румъния ...
136 26.11 Приемане на докладите за самооценка на общинските здравни заведения, съгласно Наредба № 13 от 30.07.2003 година на Министерството на здравеопазването
135 26.11 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца
134 26.11 Администрирането на такса “битови отпадъци” от органите на данъчна администрация
133 26.11 Промяна на плана за капиталови разходи на Община Враца за 2004 год . в раздел І – Целева субсидия
132 26.11 Приемане поименен списък - предложение за ремонт на пътищата от Общинската пътна мрежа
131 26.11 Kандидатстване на Община Враца за финансиране на Проект за допълнително водоснабдяване и рехабилитацияна водопроводната мрежа в Туристически комплекс “ Леденика ”
130 26.11 Отпускане на средства от общински фонд “Приватизация”
129 26.11 Състоянието и развитието на “Информационен център – Враца “ЕАД
128 26.11 Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане
127 26.11 Закриване на Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 г.”Зорница “ и разкриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания....
126 21.10 Задължава Зам.-Кмета да внесе информация във връзка с прекратените трудови правоотношения с уволнените служители от “Информационен център “ ЕАД – Враца.
125 21.10 Проблемите за отоплителен сезон 2004/2005 г. на обекти, финансирани от Община Враца и утвърждаване на Споразумителен протокол от 05.10.2004 г.
124 21.10 Приемане на план – график за разработване на общинския бюджет на Община Враца за 2005 година
123 21.10 Промяна на решение №100 от 03.09.2004 г. на Общински съвет - Враца
122 21.10 Членство на Община Враца в Асоциация на общините от Западна Стара планина “Хемус-Запад”
121 21.10 Позицията на Общински съвет – Враца във връзка със становището на Областния управител по казуса ЕООД “ Спортни имоти “ – Враца
120 21.10 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в гр.Враца - ж.к." Дъбника ", ж.к." Сениче " и бул."2-ри юни".
119 21.10 Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ
118 21.10 Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ
117 21.10 Отреждане право на ползване на общински гори,възстановени в землището на с. Чирен .
116 21.10 Изваждане на недвижим имот включен в активите на “Обредни дейности” ЕООД- Враца и включване в активите на недвижим имот – частна общинска собственост
115 21.10 Информация за икономическото състояние на “БКС – Враца “ ЕООД
114 21.10 Информация за икономическото състояние на дружествата с общинско участие за първо полугодие
113 21.10 Информация за икономическото състояние на “ Инжстрой “ЕООД – Враца
112 21.10 Приемане на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала на търговските дружества.
111 21.10 Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински социален комплекс за работа с деца
110 04.09 Информация за състоянието на “Инжстрой” ЕООД
109 03.09 Да се внесе информация за изпълнението на Тематичния план на Общински съвет – Враца
108 03.09 Отхвърля молбата от Лъчезар Георгиев Андреев
107 03.09 Възлага на г-н Кръстьо Филипов – общински съветник да изготви становище ....
106 03.09 Възлага на комисията която е разработвала Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Враца да промени чл.54 от същия.
105 03.09 Утвърждаване на маломерна паралелка – ХІ клас – непрофилирано обучение в СОУ “Христо Ботев “ -Враца
104 03.09 Процедура за обсъждане за избор на омбудсман /обществен посредник / за Община Враца
103 03.09 Информация за взетите решения от ОбС – Враца и
тяхното изпълнение за периода 11.11.2003 година – 12.07.2004 година
102 03.09 Приемане на Правилник за устройство и дейност на Общински социален комплекс за работа с деца – гр.Враца
101 03.09 Утвърждаване на самостоятелни маломерни и слети паралелки в училищата в Община Враца
100 03.09 Предоставяне на терени общинска собственост за включването им в проектопредложение по Програма ФАР – “Развитие на български екотуризъм “
99 29.07 Сградите и спортните съоражения в Спортен комплекс “Христо Ботев “ – влизащи в активите на ЕООД “ Спортни имоти “
98 29.07 Определяне състава на ПК за развитие на гражданското общество и наименованията
97 29.07 Отмяна на Решение на Общински съвет – Враца
96 29.07 Утвърждаване на пазарни площадки , намаляване на активите на дружеството “Общински пазари и тържища “ ЕООД
95 29.07 Приемане на Стратегическа програма за развитие на икономиката на Община Враца за периода 2004- 2007 година.
94 29.07 Промяна на плана за капиталовите разходи на
Община Враца за 2004 година
93 29.07 Текущо изпълнение на бюджета на Община Враца за
І –то шестмесечие на 2004 година
92 24.06 Замяна на жилище частна общинска собственост с жилище, собственост на физическо лице - Катя Христова Христова.
91 24.06 Създаване на Постоянна комисия за развитие на гражданското общество и наименованията
90 24.06 Вземане на решение за прекратяване на участието на Община Враца в дружество “Вратцата “ООД гр.Варна
89 24.06 Предоставяне за закупуване от “Електроразпределение – ЕАД “- гр.Плевен , клон Враца на енергийни съоражения,изградени със средства на Община Враца срещу дълг за ел.енергия.
88 24.06 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи незастроени поземлени имоти - пасища-мери, находящи се в землищата на с.Лиляче и на с.Косталево.
87 24.06 Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ
86 24.06 Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ
85 24.06 Отреждане право на ползване на общински гори, възстановени в землището на с. Згориград.Ползването ще се изразява в добиването на
дърва за огрев на основание чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 53, ал. 4 от Правилника за приложение на закона за горите
84 24.06 Създаване на Общински социален комплекс за работа с деца в сградите и терените на седмична детска ясла № 8 и ЦДГ № 10
83 24.06 Преценка на необходимостта от закриване на Целодневна детска градина № 10 , Враца , ул.”Кокиче “№14 , считано от 01.09.2004 година
82 24.06 Закриване на седмична Детска ясла № 8 и преминаване на дейността към други две детски ясли с възможност за поемане на децата.
81 24.06 Утвърждаване на поименен списък на съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца
80 24.06 Информация за икономическото състояние на дружествата с общинско участие за 2003 година и първо тримесечие на 2004 година
79 24.06 Промяна в разпределение на отпуснатите целеви средства за текущ ремонт на общинска пътна мрежа / ІV –ти / - Община Враца
78 24.06 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне,изпълнение и отчитане на общинския бюджет
77 25.05 Обявяване на 2 юни - Ден на Христо Ботев и падналите за свободата на България за неработен ден
76 25.05 Утвърждаване на комисия за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца
75 25.05 Приемане на тарифи за таксите , които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори,води и водни обекти – общинска собственост
74 25.05 Предложение във връзка с решение № 61 от 04.05.2004 година на Общински съвет – Враца , за начална тръжна цена на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ обособена част от триетажна масивна нежилищна сграда , находящ се в УПИ V – 2617,кв.144,ЦГЧ , ул.”Христо Ботев “№19 , гр.Враца
73 25.05 Стартирането на процедура по акредитация на Общински лечебни заведения
72 25.05 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Враца “
71 25.05 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Враца “
70 25.05 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Враца “
69 25.05 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Враца “
68 25.05 Утвърждаване на Наградите на Враца за 2004 година
67 25.05 Приемане Правилник за регистрация на квартални
съвети в Община Враца.
66 25.05 Приемане на Декларация , относно произнасянето на смъртни присади на българските медици в Либия
65 04.05 Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца
64 04.05 Приемане на решение за именуване на парк в с. Горно Пещене – Община Враца
63 04.05 Избиране на представител на Общински съвет – Враца в новосъздадения Областен съвет за развитие- Враца
62 04.05 Упълномощаване на представител на Община Враца в Общото събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев “ АД-Враца
61 04.05 Продажба чрез конкурс на недвижим имот ,частна общинска собственост ,представляващ обособена част от триетажна масивна нежилищна сграда , находящ се в УПИ 5-2617, кв.144 ЦГЧ ул.”Христо Ботев “ № 19 – Враца.
60 04.05 Разглеждане и одобряване , съгласно чл.129 , ал.1 от Закона за устройство на територията , на проект План за регулация и застрояване на жилищни комплекси “Дъбника “ и “Сениче “ гр.Враца – актуализация
59 04.05 Разглеждане и одобряване, съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията , на проект Частично изменение на подробния устройствен план за бул “Втори юни “ между ул.”Поп Сава Катрафилов “ / осова точка 240 / и ул” Екзарх Йосиф “ / осова точка 506 / , прилежащите квартали 167 и 200 от ЦГЧ и квартали 306 , 300 – 307 , 300- 308 и част от кв.196 от жк “ Толбухин – юг “ гр.Враца
58 04.05 Обезвреждането на животински трупове и други отпадъци от животински произход на територията на Община Враца
57 04.05 Актуализация на структурата и състава на Общинския съвет по наркотични вещества
56 04.05 Утвърждаване на Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Враца
55 30.03 Опрощаване на държавно вземане на
Мариян Цветков Петков,гр.Враца , ул.”Христо Ботев “ № 124, вх.А ет.6 , ап.11
54 30.03 Разходване на средства , получени от Благотворителен дял на Държавната лотария
53 30.03 Промяна на границите на Община Враца
52 30.03 Откриване на Център за работа с деца и ученици от учебната 2004 / 2005 година
51 30.03 Избиране на състава на Комисията по присъждане на Наградите на Враца
50 30.03 Приемане на Статут за “Наградата на Враца “
49 30.03 Придобиване право на собственост върху недвижим имот , представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІ – 126 , кв.24 по плана на с.Павлоче , собственост на Никола Георгиев Вълков , чрез покупко – продажба , с цел озеленяване и благоустрояване пространството около гробищния парк в селото
48 17.03 Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето 2004- 2006
47 17.03 Предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване на НУ ”Любен Каравелов” – Враца и Прогимназия “Цвета Кръстенякова” – Враца в ОУ ”Цвета Кръстенякова ” – Враца
46 17.03 Промени в мрежата на учебните заведения
за учебната 2004/2005 г.
45 17.03 Приемане на бюджета на Община Враца за 2004 г.
44 17.03 Утвърждаване на такси за технически услуги и такси за услуги и права по чл. 2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Враца
43 17.03 Приемане Програма за приватизация за 2004 г.
42 15.03 Предстоящо решение на Правителството на Република България за определяне на градовете центрове на регионите за планиране
41 15.03 Решение на Агенцията за приватизация
№ 2653 – П/16.02.2004 година за продажба на акциите от капитала на “Топлофикация Враца “ЕАД
40 26.02 Промяна в представителната власт на “Информационен център – Враца “ЕАД
39 26.02 Прекратяване правомощията на представителите на общината в представителната властна на всички търговски дружества
38 26.02 Потвърждаване действията на Кмета на Община Враца по прекратяване договорите за приватизация на “Тенис бел “ООД и “Инжстрой “ООД
37 26.02 Предоставени под наем общински нежилищни имоти и събираемостта на наемите за 2003 година
36 26.02 Избop на Председател на ПК за работа с децата , младежта,спорта и туризма
35 26.02 Избиор на Председател на ПК по обществен ред и сигурност
34 26.02 Избиор на Председател на ПК по образование
33 26.02 Избор на Председателите на ПК по образование , ПК по обществен ред и сигурност и ПК за работа с децата ,младежта , спорта и туризма
32 26.02 Прием на тематичен план за работата на Общинския съвет
31 03.02 Възлага на Надзорния съвет , Постоянната комисия по стопанска дейност и трудова заетост и Постоянната комисия за контрол по законосъобразността на актовете на Общински съвет и общинска администрация ....
30 03.02 Опрощаване на държавно вземане на Цветелина Добринова Милетиева , гр.Враца , Студентско общежитие , ап.112 .
29 03.02 Отлага гласуването за председатели на ПК по образование; ПК за обществен ред и сигурност и ПК за работа с децата,младежта , спорта и туризма
28 03.02 Попълване състава на Постоянната комисия по финанси и бюджет
27 03.02 Попълване състава на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма
26 03.02 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца
25 03.02 Размерът на туристическата такса заплащана от лицата ползващи средства за подслон или места за настаняване
24 03.02 Изразяване на желание от страна на Общински съвет Враца по прехвърляне собствеността на спортните обекти, находящи се в Спортен комплекс “Христо Ботев” гр.Враца , на Община Враца
23 03.02 Предоставяне на част от недвижим имот,публична общинска собственост за безвъзмездно ползване на Комисията за регулиране на съобщенията – регионално звено гр.Враца , находящ се в “Ученически комплекс”, сграда “Общежитие”, гр.Враца
22 03.02 Утвърждаване състава на Общинската комисия по
безопасност на движението ( ОбКБД) - Враца
21 03.02 Приемане отчета на бюджета на Община Враца за 2003 г. с допълнения и изменения